D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 189_288_pix_Oldal_05_Kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : Böhm Pál
B e s o r o l á s i   c í m : Böhm Pál
A L K O T Ó 
S z e r e p : festő
B e s o r o l á s i   n é v : Böhm
U t ó n é v : Pál
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
1839-1905
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2014-11-06
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : Vasárnapi Ujság 1888. 35. évf. 12. sz. márczius 18.
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Helytörténet, helyismeret
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : emberábrázolás
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : ebéd
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : puszta
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : férfi
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó :
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : rőzse
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : pihenés
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Ebéd a pusztán
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "A kútnál czimü életképe is rokonszenves tárgyú, a súgó-búgó, trécselő asszonyokkal, az erőteljes paraszt legénynyel, s a kellemes tájképi részlettel. Atalában Böhm festményein a tájkép ritkán hiányzik, s ebben is jellemzetes. A másik életkép, melyet bemutatunk: Ebéd a pusztán, igazi mezei élet, friss, vidám alakokkal. Galyat gyűjtenek, hogy az ebédhez tüzet rakhassanak. Csinos menyecske a szalmacsomóba tett tapló fölélesztésével van elfoglalva. Kedves ifjú leány arcza mosolyog mögötte. Ugy látszik, a már nem épen fiatal gazda ingerkedik vele. E mutatványok a Magyar Művészek uj sorozatára is fölhívják a közönség figyelmét." Forrás:(Vasárnapi Ujság 1888. 35. évf. 12. sz. márczius 18.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Böhm Pál
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1487x895 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 199 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Erzsébet