D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 189_288_pix_Oldal_07_Kep_0002.jpg
C Í M 
F ő c í m : Mária Valéria főherczegnő báljáról
B e s o r o l á s i   c í m : Mária Valéria főherczegnő báljáról
A L K O T Ó 
S z e r e p : fényképész
B e s o r o l á s i   n é v : Koller
U t ó n é v : Károly
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1838-1889
V I A F I d : 24903436
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2014-11-07
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : Vasárnapi Ujság 1888. 35. évf. 13. sz. márczius 25.
T e c h n i k a : metszet
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Európai országok történelme
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Genealógia, családtörténet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : grafika
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : uralkodócsalád
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : Marie Valerie, Erzherzogin von Österreich (1868-1924)
V I A F I d : 42636770
M i n ő s í t ő : személynév
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 19. század
M i n ő s í t ő : időszak
T á r g y s z ó : 20. század
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Mária Valéria főherczegnő
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "A lefolyt farsang egyik legérdekesebb eseménye Budapesten kétségkívül Mária Valéria fő-herczegnőnek múlt hó 14-dikén a királyi palota márványtermében tartott bálja volt. A királyi család itt időző tagjain kívül a fővárosi arisztokráczia számos tagja is meg volt híva s festői jelmezekben vett részt benne, s a jelenvoltak a fényes tánczvigalom után díszes jelmezeikben vétették le magokat Koller Károly tanár, jeles fényképészünk műtermében. A most már elkészült fényképekből egy érdekes csoportozatot van alkalmunk bemutatni mai számunkban. Első sorban magát a királykisasszonyt, Mária Valéria főherczegnőt, kinek jelmeze a legszebb rokkoko, Pompadour selyem, dereka almazöld (pomme), rózsás mintájú arany hímzéssel, alja világosrózsaszín atlasz. A főherczegnő nyakát értékes gyöngy- collier ékítette, mellén ugyanolyan broche-sal, míg hajában rózsák voltak s egy aigrette-toll." (Forrás: Vasárnapi Ujság 1888. 35. évf. 13. sz. márczius 25.)
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : A bécsi Ring-színházban (Ringtheater) kitört, több száz áldozatot követelő 1881-es tűzvész után odaadóan törődött a tűz áldozataival, és azok hozzátartozóival. Az első világháború alatt katonai kórházat rendezett be a wallsee-i kastély egyik épületében, majd a későbbiekben ugyanott megalapította a Mária Valéria Szegénykórház és Öregek Otthona nevű intézményt. Ez utóbbi hatására kezdték Wallsee angyalának nevezni. Emellett kolostorok és templomok működését finanszírozta, alapítványokat hozott létre a szegények megsegítésére, valamint hét jótékonysági egyletnek is védnöke volt és maga is tett jótékonysági alapítványt. Szintén az elesettek iránti elkötelezettségének példája volt a budapesti Mária Valéria-telep, amelyet 1915-ben alapított szükségkórházként. (Forrás: Wikipédia)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Mária Valéria főherczegnő
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 674x1082 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 199 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Erzsébet