D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 189_288_pix_Oldal_17_Kep_0003.jpg
C Í M 
F ő c í m : A székely kapuk
B e s o r o l á s i   c í m : Székely kapuk
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2014-11-09
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi újság
S z e r z ő : Vasárnapi Ujság 1888. 35. évf. 15. sz. április 8.
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Utazás, turizmus
A l t é m a k ö r : Magyarországi látnivalók
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Tárgyi népművészet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : népi díszítőművészet
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : fafaragás
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : kapu
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : falusi környezet
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : székelyek
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : folklór
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : bejárat
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Lisznyó
G e o N a m e s I d : 674711
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : Románia
G e o N a m e s I d : 798549
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Székely kapu Lisznyón, Háromszékmegyében
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "A természeti típusok majdnem felismerhetlenek, bár kacskaringós szár- és levéldísz között a szabályos rozetták, tulipán, liliom és rózsabimbó alakjai fel-feltünedeznek. A kis kapu feletti négyszögű mezőt Udvarhelyt inkább csak relief, Csíkban rostélyszerü áttört dísz, söt néhol erkélyszerű rácsozat ékíti. Marosszéken egy nagy kör vagy kerülék alakú ablak, míg Háromszéken többnyire 4-6 kisebb köralakú ablak tölti be a fenntemlített mezőt. Szóval a kis kapu fölötti tér többnyire rácsos ablak hatású. Ha a kapu nem csupa fából készült, akkor az ablak tényleg meg is marad, mint ezt némely hétfalusi kapunál láthatjuk, hol különben a nagy kapu mellett mindkét oldalon megvan a kis kapu, s felette az ablak, szembeszökően utalva kapuink eredetére. A közép-ázsiai eredetű építmények, mecsetek, síremlékek, paloták homlokzata szakasztott ilyen elrendezésű. Ha még számba veszszük a patkóíveket vízszintesen menő pálczatagjaikkal a patkók belső vastagságán: kapuink turkesztáni eredete elvitázhatlan." (Forrás: Vasárnapi Ujság 1888. 35. évf. 15. sz. április 8.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Székely ház és kapu
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Rónay Zoltán: Máréfalva - Székelykapu 4.
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 907x942 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 199 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Erzsébet