D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 189_288_pix_Oldal_22_Kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : A határról
B e s o r o l á s i   c í m : Határról
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2014-11-09
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : metszet
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : Vasárnapi Ujság 1888. 35. évf. 16. sz. április 15.
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Hadtudomány, katonapolitika
A l t é m a k ö r : Hadtörténet
T é m a k ö r : Hadtudomány, katonapolitika
A l t é m a k ö r : Hadsereg
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : grafika
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : szárazföldi hadsereg
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : katona
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : tüzérség
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : lovasság
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Osztrák-Magyar Monarchia
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Osztrák-magyar hadseregbeli tüzérek utban Krakkó felé
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "Gyors egymásutánban fejlődnek napról-napra az események, a nélkül, hogy tisztán engednék még látni azokat az ujabb alakulásokat, melyeket a nemzetközi viszonyokban teremteni hivatvák. A bukaresti véres epizódoktól a franczia miniszterválságig és a Bismarck-konfliktusig egy : végzetes összefüggés tolja előre lánczszemeit, melyeknek végein újra ott ingadozik a háború kérdése. Ha ennek daczára még a nemhivatalos közvélemény is hajlandó nyugodtabban itélni meg a helyzetet ma, mint hónapokkal ezelőtt, ugy ennek oka természetesen annak a ténynek mind nagyobb felismerésében rejlik, hogy a német-osztrák-magyar szövetség nem csupán pillanatnyi érdekcsoportulások folyománya, hanem a népek benső érdekein sarkallik. Németország már földrajzi helyzeténél fogva sem vehetné közönyösen az orosz támadást Ausztria-Magyarország északi határaira. Lengyelország, Varsótól nyugat felé, Berlintől alig tizenkét órányira terjesztve ki határait, oly fegyveres területet képezne, honnan Közép-Európa állandó fenyegetéseknek lehetne kitéve, de épen ez irányban bénítja meg teljesen Oroszország katonai erejét Ausztria-Magyarország és Németország szövetsége, mint a kik Lengyelország északi és déli j határán messzire nyúló területek felett rendelkeznek, a melyek nem csupán természet által védettek, de jelentékenyen erősítvék is, s egy belőlük kiinduló párhuzamos működés esetleg Varsót sujthatta." (Forrás: Vasárnapi Ujság 1888. 35. évf. 16. sz. április 15.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Képek az osztrák-magyar hadseregből : Tábori tüzérség
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1473x986 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 199 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Erzsébet