D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 189_288_pix_Oldal_25_Kep_0002.jpg
C Í M 
F ő c í m : Burian István
B e s o r o l á s i   c í m : Burian István
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : Monarkhiánk szófiai képviselője
M i n ő s í t ő : alcím
A L K O T Ó 
S z e r e p : fényképész
B e s o r o l á s i   n é v : Koller
U t ó n é v : Károly
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1838-1889
V I A F I d : 24903436
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2014-11-10
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : Vasárnapi Ujság 1888. 35. évf. 17. sz. április 22.
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Politika, államigazgatás
A l t é m a k ö r : Politikatörténet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : diplomata
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : politikus
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : képviselő
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : Burián István (1851-1922)
V I A F I d : 88789147
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : államférfi
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 19. század
M i n ő s í t ő : időszak
T á r g y s z ó : 20. század
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Burian István, Monarkhiánk szófiai képviselője.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "De ez a nehéz állás is megtalálta emberét, ki a legválságosabb pillanatokban is derekasan megállta helyét, nekünk pedig különösen jól esik, hogy a diplomácziai kar fiatalabb gárdájához tartozó e kiváló tehetség hazánknak szülötte s testestül-lelkestül magyar. Rajeczi Burian István cs. és kir. diplomácziai ügyviselő és főkonzul Szófiában, pozsonymegyei régi nemes családból származik. Miután szaktanulmányait a bécsi keleti akadémiában kitűnő eredménynyel bevégezte s már ez idő alatt is számos bizonyítékát adta kiváló tehetségének, 1872-ben lépett a külügyminisztérium szolgálatába s ugyanazon évben osztották be a kairói diplomácziai ügynökséghez. Néhány év multán, 1875-ben Bukarestbe helyezték át az ottani diplomácziai ügynökséghez, melyet csakhamar követséggé alakítottak át. Négy évre rá Szerbiában találjuk Buriant a belgrádi követségnél, mint alkonzult alkalmazva, hol báró Herbert akkori szerb követünk a belgrádi követség titkári teendőit bizta rá." (Forrás: Vasárnapi Ujság 1888. 35. évf. 17. sz. április 22.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Báró Burián István
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 742x998 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 199 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Erzsébet