D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 289_388_pix_Oldal_01_Kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : Schopenhauer Arthur
B e s o r o l á s i   c í m : Schopenhauer Arthur
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2014-11-10
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : Vasárnapi Ujság 1888. 35. évf. 18. sz. április 29.
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Fizika, atomfizika
A l t é m a k ö r : Tudománytörténet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : emberábrázolás
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : Schopenhauer, Arthur (1788-1860)
V I A F I d : 17229367
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : metafizika
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : értelmiség
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : filozófia
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : bölcsészettudomány
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 18-19. sz.
M i n ő s í t ő : időszak
T á r g y s z ó : Németország
G e o N a m e s I d : 2921044
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Schopenhauer Arthur
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "De a mi a hangnál, fénynél, színnél (a színek csak részei a fehér fénynek, mint azt a szivárványnál látjuk) könnyen tehető érthetővé, nehezebben magyarázható meg a dolgok egyéb tulajdonságainál, minők a tömörség, áthatlanság, oszthatóság, anyag, alak és idom. S mégis meg kell tennünk a hasonló abstrakcziót, hajói akarjuk ismerni, a mit a világ lényegéről tudunk. A dolgoknak egyéb tulajdonságait is csupán érzékeink által birjuk észlelni, ezekre kell hatniok, ezek vezetik tovább az agyba, a hol tudatunkra jutnak. A mint a mennydörgést zajnak észleljük, holott az rajtunk kivül nem egyéb léghullámzásnál, s a mint a villámot fénynek ismerjük föl, holott rajtunk kivül nem más, mint setherhullámzás: ép úgy ezt a lég- és aethermozgást is csak a mi saját képzetünknek kell tekintenünk, mert hisz a mozgás is csak olyan valami, a minek, mint a zajnak, fénynek, csupán érzékeink által jutunk tudatára. Hogy ezt a két mozgást a : mennydörgésnél és villámnál nem látjuk, az nem tesz semmit, mert annak egyedül érzékeink tökeletien volta az oka. A fő az, hogy az esetre, ha más látható mozgások nem szülték volna meg fejünkben a mozgás képzetét, a levegőt és sethert sem birnók fölruházni a mozgás tulajdonságával." Forrás:(Vasárnapi Ujság 1888. 35. évf. 18. sz. április 29.)
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Az ember, akárcsak a természet dolgai, a természettörvényeknek van alávetve. Cselekvéseink nem szabadok: az ember először megismer és azután akar, nem először akar és azután megismer. Mivel akaratunk nem szabad, ezért fölösleges etikai törvények felállítása. Az emberben fellehető morál a részvétből fakad: a másikban önmagamat látom, a másik szenvedéseiben az enyéimet vélem felfedezni. Az emberi élet cél nélküli, szenvedés: Az élet nem arra való, hogy élvezzük, hanem hogy átessünk rajta és befejezzük. Némi nyugalom azonban akad az életben és ez a művészetekben keresendő. Azonban a művészet is csak múló álom, így ébredés után az élet még elviselhetetlenebbnek fog tűnni. Egyetlen kiút a szenvedésből az önmegtartóztatás, az aszkéta életmód. (Forrás: Wikipédia)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Wikipédia : Arthur Schopenhauer
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 895x1078 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 199 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Erzsébet