D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 389_488_pix_Oldal_03_Kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : Az István-telki iparos- és kertész-képző intézet Rákos-Palotán
B e s o r o l á s i   c í m : István-telki iparos- és kertész-képző intézet Rákos-Palotán
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2014-11-16
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : Vasárnapi Ujság 1888. 35. évf. 24. sz. június 10.
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Helytörténet, helyismeret
T é m a k ö r : Építészet, építőipar
A l t é m a k ö r : Épületek
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : intézet
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : épületkép
 M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : település
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : iskola
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : kutatóintézet
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Rákospalota
 M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : Magyarország
 M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Az István-telki iparos- és kertész-képző intézet Rákos-Palotán
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "Egy szép tavaszi nap délutánján beléptünk a terjedelmes kertbe, s bekopogtattunk az igazgatóhoz, hogy az intézet megtekintésére engedélyt kérjünk. A nyájas lelkész azonnal rendelkezésünkre bocsátott egy csomó nyomtatványt, melyből a budapesti első gyermekmentő-egyesület iparos- és kertész-képző intézet keletkezésének történetéről, czéljáról, berendezéséről s a benne elfogadott nevelési és oktatási rendszerről kellő tájékozást szerezhettünk. Aztán kivezetett az épület folyosójára, melynek ablakaiból a kert pázsitjában és lombozatában s a mögötte elterülő nyári lakok díszes csoportjában gyönyörködhettünk. Szíves kalauzunk kinyitotta a folyosóba nyíló különböző helyiségeket, s így megláthattuk a tisztán tartott és jól szellőztetett háló-, mosakodó-, fürdő- és ruharakodó-helyiségeket. Kérdésünkre, hogy mindezt ki tartja rendben, azt a felvilágosítást kaptuk, hogy az intézet növendékei magok." (Forrás: Vasárnapi Ujság 1888. 35. évf. 24. sz. június 10.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Rákospalota község térképe, 1884 : Rákospalota általános térkép, 1884
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1467x864 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 200 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Erzsébet