D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 389_488_pix_Oldal_10_Kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : Frigyes császár halála
B e s o r o l á s i   c í m : Frigyes császár halála
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : Az új német császár
M i n ő s í t ő : alcím
A L K O T Ó 
S z e r e p : fényképész
B e s o r o l á s i   n é v : Reichard
U t ó n é v : Jacob
I n v e r t á l a n d ó   n é v : I
1841-1913
S z e r e p : fényképész
B e s o r o l á s i   n é v : Lindner
U t ó n é v : Karl Emil August
I n v e r t á l a n d ó   n é v : I
1837-?
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2014-11-16
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
A   t í p u s   n e v e : arckép
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : Vasárnapi Ujság 1888. 35. évf. 25. sz. június 17.
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Genealógia, családtörténet
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Európai országok történelme
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : grafika
 M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : uralkodó
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : Vilmos (Németország: császár), II. (1859-1941)
 M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : közjogi méltóság
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : államfő
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 19. sz.
 M i n ő s í t ő : időszak
T á r g y s z ó : Poroszország
 M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : Németország
 M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : II. Vilmos császár
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "Közel három évig jártak a királyi berezegek a kasszeli gymuáziumba s Vilmos herczeg 1874-ben január 24-én, tehát tizennyolczadik születése napján tette le az abituriensek vizsgáját, mely nálunk az érettségi vizsgának felel meg s ugyanakkor nyilatkoztatták nagykorúnak. Csakhamar ezután megkezdte katonai pályáját s mint tiszt belépett a Potsdamban állomásozó első testőr-ezredbe, hogy a gyakorlati szolgálatba is bele gyakorolja magát. A herczeget abba a zászlóaljba sorozták, melynek egykor atyja volt a parancsnoka. Frigyes császár, akkor trónörökös, az arczvonal elé lépve, a következő szavakkal mutata be fiát a legénységnek: Különös örömömre szolgál, hogy fiam ugyanazon iskolát van hivatva végig járni, melyet másfél évvel ezelőtt magam is szerencsés voltam vezényelhetni, s melynél töltött idomhoz katonai pályám kezdetének legszebb emlékei fűződnek. Fél évi katonai szolgálat után Vilmos herczeget a bonni egyetemire adták, hol több félévi tanfolyamot végzett s aztán újra folytatta a katonai szolgálatot Potsdamban." Forrás:(Vasárnapi Ujság 1888. 35. évf. 25. sz. június 17.)
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : II. Vilmos többször hangoztatta, hogy ő az a személy, aki a döntéseket hozza a Német Birodalomban. Kétségtelen, hogy az ő hatáskörébe tartozott a kancellár kinevezése és menesztése is. Másrészt a hadsereg és a haditengerészet is az ő irányítása alatt állt. Ennélfogva a brit újságírók az első világháború után őt, mint legfelsőbb hadúrt tették felelőssé a háború kirobbantásáért. Az idő múlásával azonban Vilmosról elfogulatlanabb kép alakult ki a történészekben. Kétségtelen, hogy szerepet játszott a háború kirobbantásában, de nem az ő tevékenységét tartják a háború legfőbb kiváltó okának. Tény, hogy az uralkodótól függetlenül az 1890-es évektől a német felső- és középosztály egyre inkább a német világhatalom megteremtését szorgalmazta. Ez törvényszerűen a már létező világhatalmakkal való összecsapáshoz vezetett. A császár valódi felelőssége abban rejlett, hogy hatalmát nem használta fel ezen folyamatok fékezésére, hanem ezeket a nézeteket osztotta maga is. A német flotta erőteljes fejlesztése és tapintatlan nyilatkozatai is fokozták ezeket a feszültségeket. (Forrás: Wikipédia)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Wikipédia : II. Vilmos német császár
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1271x1590 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 199 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Erzsébet