D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 585_680_pix_Oldal_12_Kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : Az első magyar színigazgató emléke
B e s o r o l á s i   c í m : Első magyar színigazgató emléke
A L K O T Ó 
S z e r e p : fényképész
B e s o r o l á s i   n é v : Koller
U t ó n é v : Károly
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1838-1889
V I A F I d : 24903436
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2014-11-21
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : Vasárnapi Ujság 1888. 35. évf. 38. sz. szeptember 16.
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Film, színház, előadóművészet
A l t é m a k ö r : Egyéb előadóművészet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : grafika
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : emberábrázolás
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : Hollósy Kornélia (1827-1890)
V I A F I d : 63025589
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : opera
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : előadóművész
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 19. század
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Lonovicsné - Hollósy Kornélia, a Kelemen-ünnepély vádasszonya
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "A csanádmegyei rendezőbizottság élén a fényes múlttal biró művésznő, Lonovicsné Hollósi Kornélia, az ünnepély védasszonya, dr. Meskó Sándor alispán bizottsági elnök, Dobrányi Ádám főszolgabiró, Kristoffy József főjegyző, Justh Gyula képviselő s több megyei bizottsági tag csatlakoztak az ünneplő közönséghez. 50 szebbnél szebb fogat, 24 fehérbe öltözött leányka várt itt az érkezőkre, kik mozsár-dörgések közt vonultak a temetőbe, hol a Kelemen László sírhantjára a rokonok részéről vörös márványból állított gyönyörű sírkeresztet Bényei István a magyar színészegyesület nevében megkoszorúzta. 10 órakor a templomban ünnepélyes szent mise volt, mely után a templom előtti téren felállított, a magyar szinegyesület által világosszürke tiroli csiszolt márványból készíttetett piramis-alakú emlékkő ünnepélyes leleplezése történt, melyen a következő felirat olvasható:" Forrás: (Vasárnapi Ujság 1888. 35. évf. 38. sz. szeptember 16.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Hollósy Kornélia
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 698x1013 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 199 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Erzsébet