D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 089_184_pix_Oldal_17_Kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : Költők feleségei
B e s o r o l á s i   c í m : Költők feleségei
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
S z e r e p : elektronikus szerkesztő
T e s t ü l e t i   n é v : OSZK MEK
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2014-11-30
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-21
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : Vasárnapi Ujság 1885. 32. évf. 10. sz. márczius 8.
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Genealógia, családtörténet
T é m a k ö r : Irodalomtörténet, irodalomtudomány
A l t é m a k ö r : Magyar irodalom története
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Genealógia, családtörténet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : feleség
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : grafika
 M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : Vörösmarty Mihályné Csajághy Laura (1826-1882)
 M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : Vörösmarty Mihály (1800-1855)
 M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : emberábrázolás
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 19. sz.
 M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Vörösmartyné Csajághy Laura
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "Gyulai Pál, Vörösmarty életrajzában, érdekesen irja le a viszony keletkezését. Csajághy Laura a Bajzáné húga volt Vörösmarty Bajzáékkal egy házban lakott s nálok kosztozott, mégis ugy szólván véletlenül látta meg Laurát, ki testvére látogatására jött Pestre. Laurának érdekes arcza volt, irja Gyulai, szép szeme, hollófekete haja, könnyed karcsú termete. Bájait öltözetbeli jó izlés emelte. De legfőbb bája mégis vidám szellemében rejlett. Elméjének természetes finomsága, kedélye könnyed, játszi hullámzása, mely ép oly távol volt a kaczérságtól és szeszélytől, mint a keresettségtől és affektácziótól, különösen jól hatottak Vörösmartyra s érzelmes derültségre hangolták, valahányszor körébe lépett. Vörösmartyt magát is meglepte e szerelem, melynek sovárgásáról már rég elszokott de Laurát még inkább, a ki nem is álmodott arról, hogy Magyarország első költőjét, a kevés szavú, komoly, meglett korú férfiút, mint epedő szerelmest láthassa lábainál." (Forrás: Vasárnapi Ujság 1885. 32. évf. 10. sz. márczius 8.)
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Vörösmarty és későbbi hitvese 1841-ben ismerkedtek meg, mikor Laura nővéréhez, Bajzánéhoz érkezett Pestre látogatóba. Bajza és Vörösmarty abban az időben egy házban lakott és Vörösmarty gyakran étkezett náluk. Csajághy Laura egy ilyen étkezés idején érkezett meg. Vörösmarty a fiatal vendég előtt nem tartotta öltözetét megfelelőnek, ezért hazament és fekete atillát öltött. Az ifjú Laura nagyon restellte, hogy kellemetlenséget okozott a neves költőnek. Ez és Vörösmarty korábbi szerelmi csalódása is hozzájárult, hogy csak 1842-ben jutott Laura tudtára, hogy Vörösmarty számára nem közömbös. Vörösmarty Bajzának mondta el mit érez a lány iránt, tőle tudta meg Laura, de nem válaszolt Vörösmarty érzéseire semmit. Ennek köszönhetően írta meg Vörösmarty 1843-ban a Merengőhöz című versét. Ezenkívül Laurához íródott A szomjú, Laurához és az Ábránd. (Forrás: Wikipédia)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Vörösmartyné Csajághy Laura : 1878-iki fénykép után
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Vörösmartyné, Csajághy Laura arczképe
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 774x777 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 199 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Erzsébet