D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 089_184_pix_Oldal_20_Kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : Az Abu-Kleai csatatér
B e s o r o l á s i   c í m : Abu-Kleai csatatér
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2014-12-01
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : Vasárnapi Ujság 1885. 32. évf. 10. sz. márczius 8.
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Afrikai országok történelme
T é m a k ö r : Hadtudomány, katonapolitika
A l t é m a k ö r : Hadtörténet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : grafika
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : hegyvidék
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : harci cselekmény
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : csatakép
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : külső teret ábrázoló kép
M i n ő s í t ő : műfaj
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Szudán
G e o N a m e s I d : 366755
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : 1885. január 17.
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Az Abu-Kleiai csatamező az angolok jan. 17-iki győzelme után
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "Az angol fegyverek, az angol vitézség még mindig győzi, de az ellen a homokbuczkák rejtekeiből mind nagyobb számmal tűnik fel. Már tíz is jut egy-egy angolra elvesznének mind s ime akkor az a férfiú, kinek fölmentésére indultak, küld elébök csekély számú csapataiból egy részt hajókkal, hogy megmeneküljenek. Megmenekülnek, de a mentő, Gordon pasa, már ekkor halott. Ez epizód egyik részletének színhelyét ábrázolja mellékelt rajzunk. Nemrég mutattuk be olvasóinknak azt a jelenetet, midőn az angol csapatok január 13-án, a hosszú sivatagi utazás után a Gakdul-forrásokhoz megérkeztek. Néhány embert hagytak itt őrségül, az 1500 főnyi sereg nagyobb része azonban már másnap folytatta tovább útját Metammeh felé. Jan. 16-án este felé a távolból puskalövéseket lehetett hallani s az előljáró huszárok egy futárja hirül hozta, hogy az ellenség az abukleai forrásoknál foglalt állást, Gakdultól ötvenhárom s Metammehtől huszonhárom angol mérföldnyire" (Forrás: Vasárnapi Ujság 1885. 32. évf. 10. sz. márczius 8.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : A szudáni harcztérről
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1565x1043 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 199 DPI
S z í n : szürke
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Erzsébet