D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 185_280_pix_Oldal_07_Kep_0002.jpg
C Í M 
F ő c í m : József főherczeg családja körében
B e s o r o l á s i   c í m : József főherczeg családja körében
A L K O T Ó 
S z e r e p : fényképész
B e s o r o l á s i   n é v : Koller
U t ó n é v : Károly
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1838-1889
V I A F I d : 24903436
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2014-12-03
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : Vasárnapi Ujság 1885. 32. évf. 13. sz. márczius 29.
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Magyar történelem 1868-1918
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : uralkodócsalád
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : uralkodó
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : emberábrázolás
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : Margit Klementina Mária (Magyarország: főhercegnő) (1870-1955)
V I A F I d : 571060
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : Mária Dorottya (Magyarország: főhercegnő) (1867-1932)
V I A F I d : 316737498
M i n ő s í t ő : személynév
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 19-20. sz.
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : József főherczeg Mária Dorothea és Margit főherczegnőkkel
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "Mária Dorothea főherczegnő, a legidősb herczeg-kisasszony, gyönyörűen fejlett, felnőtt hajadon. Homlokáról magas értelmiség, szelíden fénylő szemeiből életvidor jókedv és szende szív-jóság sugárzik elé. Példánya a jól nevelt fejedelmi hölgynek. A tudás minden ágában kiművelve, igaz magyar nemzeties érzületben felnövekedve, az európai müveit nyelveken kivül, melyeken szabatos tisztasággal beszél és ir, a latin nyelv titkaiba is beavattatott. Művészi hajlamairól már sokat írtak a lapok s valóban nem közönséges hivatottságra valló képeket festett jeles művészünk, Vastagh György vezetése alatt. Hasonló lelkesedéssel ápolja a zenét is, s a generalbassban egy ideig Erkel Gyula volt mestere. A múlt farsangon el volt terjedve a magas szoczietás közt a vélemény, hogy Mária főherczegnő a budai várpalota fényes termeiben a világba fog vezettetni de az uralkodó-háznál divó szokás szerint ez majd csak jövőre fog megtörténni, ha betöltendi a főherczegnő 18-ik életévét. Csupán Valéria főherczegnő tánczestélyén ízlelte meg a táncz hevélyeit és gyönyörét. Nővére, a három evvel fiatalabb Margit főherczegnő, a szelídség, báj, kellem megtestesülése. Testvér-nénje művészi hajlamaiban ő is osztozik. Rajong a zenéért. Kisebb darabokat már is komponál titokban." (Forrás: Vasárnapi Ujság 1885. 32. évf. 13. sz. márczius 29.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : József főherczeg családja körében / fényképész Koller Károly
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 716x1278 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 199 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Erzsébet