D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 185_280_pix_Oldal_18_Kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : Győry Vilmos
B e s o r o l á s i   c í m : Győry Vilmos
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : 1838-1885
M i n ő s í t ő : alcím
A L K O T Ó 
S z e r e p : fényképész
B e s o r o l á s i   n é v : Ellinger
U t ó n é v : Ede
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1840?-1920
V I A F I d : 148145542660196641924
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2014-12-04
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : Vasárnapi Ujság 1885. 32. évf. 16. sz. április 19.
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Vallás, egyház
A l t é m a k ö r : Vallástörténet
T é m a k ö r : Irodalomtörténet, irodalomtudomány
A l t é m a k ö r : Tudománytörténet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Győry Vilmos (1838-1885)
V I A F I d : 85931197
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : lelkész
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : teológus
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : író
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : egyházi személy
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : tudós
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 19. század
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Győry Vilmos
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "Pestre visszatérve, az ez alatt itt megnyílt egyesült protestáns theologiai intézetbe lépett, hol Török, Székács, Ballagi, stb. voltak tanárai. Tanulmányai mellett, melyeket egész lelkesedéssel folytatott, magántanítással is kellett foglalkoznia, hogy magát fentarthassa s ez alatt még szűkösebb anyagi helyzetbe jutott szülőit is segíthesse. S a kettős foglalkozás mellett még ráért nyelveke tanulni, irodalmi dolgozatokra, önképzésre minden irányban, még a zenében és festésben is. A theologia bevégeztével Konkoly Thege Miklós és Tihanyi Ferencz mentorakép Berlinbe ment, hol egy évet töltött az egyetemen, többi közt a szanszkrit nyelvet is tanulmányai körébe vonva, a szünidők alatt pedig Franczia- és Németországba téve kirándulásokat." (Forrás: Vasárnapi Ujság 1885. 32. évf. 16. sz. április 19.)
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Nagy elismertséget szerzett magának mint hitszónok, emellett jelentősek voltak teológiai értekezései is. Átdolgozta a Károli Gáspár-féle Biblia-fordítás újszövetségi részét. A magyar ifjúsági irodalom egyik megteremtőjeként tartják számon. Fiatalkori költészete a szerelem, a családi boldogság és a vallásos hit témáiból válogat, balladái Arany János hatását mutatják. Eredeti prózai és lírai műveinél jelentősebb műfordítói tevékenysége, angolból (William Shakespeare), franciából (Molière), svédből (Esaias Tegnér) egyaránt fordított, de legjelentősebbek az általa magyarra ültetett spanyol irodalmi alkotások (Moreto, Cervantes, Calderón, Alarcón). 1872-ben a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagja lett. 1868-tól a Kisfaludy Társaság tagja volt, 1878-ban a Petőfi Társaság rendes tagjává választották. (Forrás: Wikipédia)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Wikipédia : Győry Vilmos
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 983x1138 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 199 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Erzsébet