D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 477_572_pix_Oldal_23_Kep_0007.jpg
C Í M 
F ő c í m : Az Orsz. orvosi és közegészségügyi kongresszus és vezérfiai
B e s o r o l á s i   c í m : Orsz. orvosi és közegészségügyi kongresszus és vezérfiai
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2015-01-04
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : arckép
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : Vasárnapi Ujság 1885. 32. évf. 35. sz. augusztus 30.
T e c h n i k a : metszet
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Orvostudomány, állatorvostan
A l t é m a k ö r : Tudománytörténet
T é m a k ö r : Pedagógia, nevelés
A l t é m a k ö r : Felsőfokú oktatás
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : grafika
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : Müller Kálmán (1849-1926)
V I A F I d : 84821900
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : értelmiség
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : orvos
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : szülész
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : belgyógyász
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : egyetemi tanár
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 19. sz.
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Müller Kálmán, a kongresszus vezértitkára
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "Orvosi tanfolyamát részint a budapesti, részint a bécsi egyetemen végezte. Orvostudor lett 1871-ben, sebésztudor 1874-ben. Orvosi tanfolyama alatt több pályadijat nyert. 1872-ben a bécsi közkórházban és a poliklinikán gyakornokoskodott, majd Bamberger tanár belgyógyászati koródája mellett működött mint gyakornok és tanársegéd. 1873-ban tudományos útra indult és külföldön a berlini és párisi koródákat látogatta. 1875 ben a budapesti egyetem orvoskaránál a hasbetegségek kór- és gyógytanából magántanári képesítést nyert, 1884-ben pedig ugyané tárgyból rendkívüli tanárrá neveztetett ki. 1881 óta a Sz.-Rókus-kórházban a IX. osztály rendelő főorvosa gyanánt működik. Számos tudományos tartalmú czikkei részint az Orvosi Hetilap-ban, részint külföldi folyóiratokban láttak napvilágot." (Forrás: Vasárnapi Ujság 1885. 32. évf. 35. sz. augusztus 30.)
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Cikkei az Orvosi Hetilapban (1872. Érverésjelzési tanulmányok, 1873. Az álfehérvérűségről, Adatok a Bright-kór tanához és kezeléséhez, 1874. Belgyógyászati tanulmányok Berlinben, A heveny sárga májsorvadás egy esete, A bélelzáródások kezeléséhez, 1876. A léprepedések casuistikájához, A vándorlép négy esete, 1882. Ideges dyspepsia, Adat az Addison-kór tanához, A tüdőről és légzésről, 1883. Adat a szövetközti májlob tanához, A visszatérő láznak ujabban észlelt eseteiről, Az ütérkeményedésről, A tuberkulozisról, 1884. A gyomortágulás viszonyai, 1886-87. Az antifebrin hatásáról sat.. 1887. Ideges bélbajokról, 1889. A fővárosi kórházügy jövője, 1891. (Forrás: Wikipédia)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Wikipédia : Müller Kálmán
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 707x820 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 199 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Erzsébet