D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 573_668_pix_Oldal_20_Kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : Zsoldos Ignácz
B e s o r o l á s i   c í m : Zsoldos Ignácz
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : 1803-1885
M i n ő s í t ő : alcím
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2015-01-05
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : arckép
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : Vasárnapi Ujság 1885. 32. évf. 40. sz. október 4.
T e c h n i k a : metszet
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Jogtudomány, bűnözés
A l t é m a k ö r : Tudománytörténet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : grafika
 M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : Zsoldos Ignác (1803-1885)
 M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : jogász
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : tudós
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : tisztségviselő
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : tanácselnök
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : bíróság
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 19. sz.
 M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Zsoldos Ignác
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "Zsoldos Ignácz több évvel ezelőtt vonult nyugalomba, a midőn érdemei elismeréséül a Szent István-rend kiskeresztjével tüntette ki a királyi kegy. Czimei közül említést érdemel a rabszolgaság eltörlésére alakult párisi Afrikatársaság, az Institut d'Afrique pour l'abolition de la traite d'esclavage tiszteletbeli elnöksége. Ez idő óta veszprémi öreg házában tölte el idejét, szerető unokája társaságában. Gyöngéd, vidám családi élet volt az, a mi ebben az ősi házban uralkodott. Az öreg ur a nap nagyobb részét olvasgatással, dolgozással tölte el, s aztán rendszeres sétájához fogott, melyet hóban és melegben, sohasem hagyott el. Itt fogadá régi jó barátjai: Kopácsy József nyugalmazott szeptemvir, báró Fiáth Ferencz főispán, Sebestyén Gábor, Fülöp József látogatásait. Lassan-lassan ezek közül is elhaltak mellőle régi követtársa Sebestyén Gábor, Fülöp József s legutóbb, ez év februárjában, báró Fiáth Ferencz is. Ennek halála alkalmával meleg czikkben búcsúzott el tőle Zsoldos Ignácz s ez a czikk volt utolsó megjelent dolgozata." (Forrás: Vasárnapi Ujság 1885. 32. évf. 40. sz. október 4.)
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Több jogi szakkönyvén kívül az Akadémia értesítőjében, az Athenaeumban és a Társalkodóban számos tanulmánya jelent meg a halálbüntetésről, a válóperekről stb. Emellett az elsők között tanulmányozta szakszerűen és korszerű felfogással a helyi közigazgatás, az önkormányzat kérdéseit. (Forrás: Wikipédia)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Wikipédia: Zsoldos Ignác
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1026x1147 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 200 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Erzsébet