D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 573_668_pix_Oldal_28_Kep_0002.jpg
C Í M 
F ő c í m : Ruméliából
B e s o r o l á s i   c í m : Ruméliából
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
S z e r e p : elektronikus szerkesztő
T e s t ü l e t i   n é v : OSZK MEK
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2015-01-06
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : Vasárnapi Ujság 1885. 32. évf. 41. sz. október 11.
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Helytörténet, helyismeret
T é m a k ö r : Jogtudomány, bűnözés
A l t é m a k ö r : Tudománytörténet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : grafika
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : emberábrázolás
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : épületkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : rab
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : fogoly
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Oszmán Birodalom
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : Rumélia
G e o N a m e s I d : 727540
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Elfogott bolgár rablók
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "Csodálatosnak látszik első pillanatra, hogy e szorgalmas, s néha egész a ridegségig fajuló önzése mellett tagadhatlanul sok szép tulajdonnal biró népnél a rablók annyira elszaporodtak, mint Európa kevés más országában. De e jelenséget a folytonosan fennállott s az utóbbi éveken egész az elkeseredésig fajult ellenségeskedés a törökökkel eléggé megmagyarázza. A szomszéd Balkán hegység zord vidékei, melyeken a török hatóságok elől a bolgár kezdetben menedéket talált, csakhamar állandó lakhelyei lesznek a politikai menekülteknek, katonaszökevények s más efféléknek. A bolgár rablók egy jelentékeny része nem is közönséges gonosztevő s igen sokszor megtörténik, mint régebben nálunk is előfordult, hogy a köznép őket egyenesen dicsőíti. Rumélia minden vidékén találhatók helyek, melyekhez, mint valami ereklyékhez, a rablók életének egyes részleteiből vett legendák vannak csatolva s igen sok nemzeti hős, ki a törökök ellen küzdött, tényleg rabló szerepet játszott. Nem csoda ennélfogva, ha a hatóságok által üldözött rablók a köznép tiszteletében s rokonszenvében részesülnek s a nép jólétének felvirágzására oly annyira szükséges rend s nyugalom Kelet-Ruméliában nem egyhamar fog otthont találni." (Forrás: Vasárnapi Ujság 1885. 32. évf. 41. sz. október 11.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Filippopol, Kelet-Rumélia fővárosa
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1093x1505 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 199 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Erzsébet