D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : nov2_10.jpg
 B é l y e g k é p : http://dka.oszk.hu/056800/056816/nov2_10_kiskep.jpg
C Í M 
F ő c í m : Zipernowsky Károly portréja, zárt vasmagú őstranszformátor
B e s o r o l á s i   c í m : Zipernowsky Károly portréja, zárt vasmagú őstranszformátor
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : Jeles magyarok (II.)
M i n ő s í t ő : összefoglaló cím
A L K O T Ó 
S z e r e p : tervező
B e s o r o l á s i   n é v : Kertész
U t ó n é v : Dániel
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1963-
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : OSZK MEK
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
S z e r e p : elektronikus szerkesztő
T e s t ü l e t i   n é v : OSZK MEK
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2014-05-15
E s e m é n y : beszerezve
I d ő p o n t : 2012-01-23
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : MEK-be való felvétel időpontja.
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : bélyeg
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : arckép
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Hevesi Erzsébet és Vermes Anna bélyeggyűjteménye
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
M e g j e l e n é s : Budapest : Magyar Posta, 2003
S o r o z a t : 2003. Jeles magyarok (II.)
T e c h n i k a : ofszetnyomat, fésűsfogazat
T í p u s : bélyeg
C í m : Hevesi Erzsébet és Vermes Anna bélyeggyűjteménye
S z e r z ő : [szerkesztő] Hevesi Erzsébet, Vermes Anna
M e g j e l e n é s : [Budapest] : [Szerk.], [2012]
T í p u s : bélyeggyűjtemény
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK MEK
M e g j e g y z é s : A Magyar Posta Zrt. engedélyével.
J O G K E Z E L É S 
A   j o g t u l a j d o n o s   n e v e : Magyar Posta Zrt.
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Jogvédett.
T É M A 
T é m a k ö r : Szolgáltatóipar, belkereskedelem
A l t é m a k ö r : Postai szolgáltatások
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Gépészet, automatizálás
A l t é m a k ö r : Ipartörténet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : bélyeg
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : postabélyeg
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : portré
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : mérnök
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : tudós
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : Zipernowsky Károly (1853-1942)
V I A F I d : 72175530
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : transzformátor
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 2003
M i n ő s í t ő : időszak
T á r g y s z ó : Magyarország
G e o N a m e s I d : 719819
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : 2004
M i n ő s í t ő : időszak
T á r g y s z ó : 2005
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : 2003. JELES MAGYAROK (II.)
100 éve született Neumann János (1903-1957) és Soó Rezső (1903- 1980), 150 éve született Zipernowsky Károly (1853-1942).
50-es ívekben nyomva, egy íven 5 vonalkód.
Ofszetny. 13:13 1/4 F. fog.
T.: Kertész Dániel
Névérték: 60,- Ft
Á 2003. febr. 12.-2003. márc. 31. (4675 sz.) - 2005. dec. 31. (4674, 4676 sz.)
P 300 000 fog.
4676 4766 60 Ft Zipernowsky Károly portréja, zárt vasmagú őstranszformátor 200.- 130.- (Forrás: Magyar Posta- és Illetékbélyeg Katalógus)
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Zipernowsky Károly magyar gépészmérnök. A pesti piaristáknál végezte a gimnáziumot, majd gyógyszerészként dolgozott 3 évig Kecskeméten. 1874-ben iratkozott be a budapesti József Műegyetem gépészmérnöki szakára. 1878-ban szerzett mérnöki oklevelet. A váltakozó áramú transzformátor egyik megalkotója és számtalan elektrotechnikai találmány szerzője. A Ganz és Tsa. cégnél Mechwart András (1834-1907) mellett dolgozott. Az általa megszervezett elektromos osztályból fejlődött ki a későbbi Ganz Villamossági Gyár. Kezdetben egyenáramú gépekkel és világítóberendezésekkel foglalkozott, később fordult figyelme a váltakozó áram felé. Többpólusú áramfejlesztő gépeket fejlesztett ki és gyártott. Irányításával elektromos világítóberendezéseket készítettek. 1879-ben már látványos bemutatót tartottak az ívlámpákkal. 1882-83-ban szerelte fel a budapesti Nemzeti Színházban az első, váltakozó árammal táplált izzólámpás világítási rendszert. Ennek sikere nyomán a következő években a Ganz-gyár több száz villanytelepet és világítási berendezést gyártott. Déri Miksa villamosmérnökkel (1854-1938) öngerjesztő, váltakozó áramú generátort és többfázisú áram elosztó rendszert szerkesztett. Bláthy Ottó Titusz gépészmérnökkel (1860-1939) és Dérivel tetszőleges áttételű, zárt vasmagos transzformátort és a váltakozó áramú áram elosztó rendszert párhuzamosan kapcsolt transzformátorokkal szabadalmaztatta. 1885-ben a budapesti Magyar Országos Kiállításon csodálhatta meg először a nagyközönség az új transzformátor-rendszer működését, amikor is 1067 izzólámpa világított folyamatosan a kiállítás egész területén, és az áramot az öngerjesztő generátor szolgáltatta. 1893 és 1924 között a budapesti műegyetem erősáramú elektrotechnikai tanszékének volt a professzora. Érdeklődött az elektrotechnika más ága, mint pl. villamos vontatás iránt is. Több mint 50 találmánya, szabadalma volt. Emlékére a Műegyetem aulájában születésének századik évfordulójára felállították mellszobrát. ( Larousse 3k.1168 o., Révai Kétkötetes L.2k.636 o., A XX.Század Kr.1994.591 o., Népszabadság 2003.04.04. Török A., MNL.18.k.851 o.) (Forrás: Hevesi Erzsébet és Vermes Anna bélyeggyűjteménye (November) http://mek.oszk.hu/10200/10292/)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Kertész Dániel: Neumann János
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 966x719 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 600 DPI
S z í n : színes
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Kekk Adrienn