D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : nov4_03.jpg
 B é l y e g k é p : http://dka.oszk.hu/056800/056837/nov4_03_kiskep.jpg
C Í M 
F ő c í m : Kiskunság
B e s o r o l á s i   c í m : Kiskunság
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : Nemzeti parkjaink (I.)
M i n ő s í t ő : összefoglaló cím
A L K O T Ó 
S z e r e p : tervező
B e s o r o l á s i   n é v : Varga
U t ó n é v : Pál
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : OSZK MEK
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
S z e r e p : elektronikus szerkesztő
T e s t ü l e t i   n é v : OSZK MEK
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2015-10-26
E s e m é n y : beszerezve
I d ő p o n t : 2012-01-23
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : MEK-be való felvétel időpontja.
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : bélyeg
A   t í p u s   n e v e : grafika
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Hevesi Erzsébet és Vermes Anna bélyeggyűjteménye
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
M e g j e l e n é s : Budapest : Magyar Posta, 1998
S o r o z a t : 1998. Nemzeti parkjaink (I.)
T e c h n i k a : ofszetnyomat, fésűsfogazat
T í p u s : bélyeg
C í m : Hevesi Erzsébet és Vermes Anna bélyeggyűjteménye
S z e r z ő : [szerkesztő] Hevesi Erzsébet, Vermes Anna
M e g j e l e n é s : [Budapest] : [Szerk.], [2012]
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK MEK
M e g j e g y z é s : A Magyar Posta Zrt. engedélyével.
J O G K E Z E L É S 
A   j o g t u l a j d o n o s   n e v e : Magyar Posta Zrt.
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Jogvédett.
T É M A 
T é m a k ö r : Szolgáltatóipar, belkereskedelem
A l t é m a k ö r : Postai szolgáltatások
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Biológia, etológia
A l t é m a k ö r : Állattan
T é m a k ö r : Biológia, etológia
A l t é m a k ö r : Növénytan
T é m a k ö r : Környezetvédelem, természetvédelem
A l t é m a k ö r : Természetvédelem
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : bélyeg
 M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : postabélyeg
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : filatélia
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : nemzeti park
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : szalakóta
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : madár
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : fészkesvirágzatú
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : Boros Ádám (1900-1973)
 M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : botanikus
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : portré
 M i n ő s í t ő : műfaj
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 1998-2000
 M i n ő s í t ő : időszak
T á r g y s z ó : Magyarország
 M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : Kiskunsági nemzeti park
 M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : 1998. NEMZETI PARKJAINK (I.)
50-es ívekben nyomva.
Ofszetny. 12 F. fog.
T.: Varga Pál
Névérték: 70,- Ft
Á 1998. okt. 6.-2000. dec. 31.
P 350 000 fog.
4469 4517 70 Ft Kiskunság
- Szalakóta
- Kék szamárkenyér
- Boros Ádám (1900-1973) 250,- 120,-
(Forrás: Magyar Posta- és Illetékbélyeg Katalógus)
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Az 1975. január 1-jén alapított Kiskunsági Nemzeti Park hazánk második nemzeti parkja. Hasonlóan a Hortobágyhoz, ez a táj is az ember és a természet sok száz éves együttélésének emlékeit őrzi. A nemzeti park értékes területei a Duna-völgy szikes pusztái, tavai, a Duna-Tisza közi homokhátság homokbuckái, homokos pusztái, mocsarai, az Alsó-Tiszavidék holtágai és ártéri erdői, a Bácska homokbuckái és dunavölgyi löszpartjai. Területének kétharmadát az UNESCO Ember és Bioszféra programja 1979-ben bioszféra-rezervátummá nyilvánította. Vizes élőhelyei a Ramsari egyezmény hatálya alá tartoznak és fokozottan védettek. A Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatósága Kecskeméten található. (Forrás: Wikipédia)
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Boros Ádám magyar botanikus. Gyermekkora óta sokat túrázott, megkedvelte a természetet és a növénygyűjtést. 17 éves korában ismerkedett meg Dégen Árpád (1866-1934) neves magyar botanikussal, akivel gyakran járt együtt gyűjtőútjaira. Egyetemi évei alatt 1918-12 között kezdte meg Belső-Somogy és a Dráva balparti síkságának kutatását. Doktorátusa megszerzése előtt a Gyógynövénykísérleti Állomáson dolgozott. 1926-tól a Barlangkutató Társulat egyik alapító tagja volt. A Természettudományi Társulat Növénytani Szakosztályának 1937-től a jegyzője lett. Ebben az időben készült el a Növénytani repertórium című összeállítása. 1938-tól a Vetőmagvizsgáló Intézetet vezette, miközben Gömör megyében, Erdélyben és az Északkeleti Kárpátokban végzett kutatásokat és gyűjtéseket. Különösen a barlangi mohák foglalkoztatták, melynek behatóbb meghatározásával a tudomány új területét indította el Magyarországon. 1941-45 között a Barlangkutató Társulat elnöke, 1945-től a Gyógynövény Kutató Intézet vezetője volt. Kutató munkáját 1929-ben kezdte az ország szikeseinek botanikai feltárásával a Nyírségben, a Gerecse- és Vértes-hegységek valamint a Velencei-tó környékén. Ő volt az egyetlen művelője itthon a barlangszádák flórájának feldolgozásának, melyről a Brylógia című művében számolt be. Vizsgálta a Székelyföld, Bácska, Mura-köz, Vend-vidék területeit. A II. világháború után kezdett a moha-, valamint a rét-legelő- és gyomkérdéssel foglalkozni, 1951-ben jelent meg a Magyarország mohái című munkája. 1957-ben megkapta a "Biológiai tudományok doktora" akadémiai minősítést. Herbáriumát a Művelődésügyi Minisztérium "nemzeti értékű védett gyűjtemény"-nyé nyilvánította. Moha-gyűjteménye Európa-hírű. Nyugdíjba vonulása után nem hagyott fel sem a gyűjtéssel, sem a feldolgozással. Tudományos munkáinak száma 731, melyből igen sok a könyv. A magyar botanika és barlangkutatás nagytudású szakembere volt. (Forrás: Hevesi Erzsébet és Vermes Anna bélyeggyűjteménye (November) http://mek.oszk.hu/10200/10292/)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Gáspár Tamás: Csíra-szék (Orgoványi-rétek, Kiskunsági Nemzeti Park)
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1058x666 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 600 DPI
S z í n : színes
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Kekk Adrienn