D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : nov6_05.jpg
 B é l y e g k é p : http://dka.oszk.hu/056800/056887/nov6_05_kiskep.jpg
C Í M 
F ő c í m : Az MTA épülete
B e s o r o l á s i   c í m : MTA épülete
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : 150 éves a Magyar Tudományos Akadémia
M i n ő s í t ő : összefoglaló cím
A L K O T Ó 
S z e r e p : tervező
B e s o r o l á s i   n é v : Kass
U t ó n é v : János
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1927-2010
V I A F I d : 107595371
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : OSZK MEK
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
S z e r e p : elektronikus szerkesztő
T e s t ü l e t i   n é v : OSZK MEK
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2014-05-27
E s e m é n y : beszerezve
I d ő p o n t : 2012-01-23
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : MEK-be való felvétel időpontja.
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : bélyeg
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : épület
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Hevesi Erzsébet és Vermes Anna bélyeggyűjteménye
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
M e g j e l e n é s : Budapest : Magyar Posta, 1975
S o r o z a t : 1975. 150 éves a Magyar Tudományos Akadémia
T e c h n i k a : ofszetnyomat, fésűsfogazat
T í p u s : bélyeg
C í m : Hevesi Erzsébet és Vermes Anna bélyeggyűjteménye
S z e r z ő : [szerkesztő] Hevesi Erzsébet, Vermes Anna
M e g j e l e n é s : [Budapest] : [Szerk.], [2012]
T í p u s : bélyeggyűjtemény
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK MEK
M e g j e g y z é s : A Magyar Posta Zrt. engedélyével.
J O G K E Z E L É S 
A   j o g t u l a j d o n o s   n e v e : Magyar Posta Zrt.
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Jogvédett.
T É M A 
T é m a k ö r : Szolgáltatóipar, belkereskedelem
A l t é m a k ö r : Postai szolgáltatások
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Építészet, építőipar
A l t é m a k ö r : Épületek
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Tudománytörténet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : bélyeg
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : postabélyeg
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : épületkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : tudományos akadémia
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 1975-1976
M i n ő s í t ő : időszak
T á r g y s z ó : Magyarország
G e o N a m e s I d : 719819
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : Budapest. 5. kerület
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : 1975. 150 ÉVES A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA
Ofszetny. 11 3/4 F. fog.
T.: Kass János
Névérték: 1.- Ft
Á 1975. máj. 5.-1976. dec. 31.
PM 361 526 fog. 4 000
3037 3039 1 Ft Az MTA épülete 50,- 30,-
(Forrás: Magyar Posta- és Illetékbélyeg Katalógus)
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : A Magyar Tudományos Akadémia a magyar tudományos élet legfőbb testülete. Megalapítása gróf Széchenyi István kezdeményezésére történt, amint 1825. november 3-án a pozsonyi országgyűlésen egy évi jövedelmét ajánlotta fel a magyar nyelv kiművelését szolgáló Tudós Társaság létrehozásához. A bécsi udvar ellenséges magatartása miatt gyakorlati tevékenységét csak 1830. november 17-én kezdhette meg, gróf Cziráki Antal elnökletével. Első elnöke gróf Teleki József volt. Az akadémia 1848-ig megteremtette a magyar helyesírás első szabályzatát, szótárakat és tankönyveket adott ki, országos érdekű kérdések megoldására pályázatot hirdetett, valamint színműveket íratott. 1849-58 között - az abszolutizmus évei alatt - tevékenysége gyakorlatilag szünetelt, csak 1859-ben Deák Ferenc közbenjárására lehetett újra működnie. Ma is meglévő székházát országos gyűjtés eredményeként 1862-ben kezdték építeni, pályázat alapján F. Au. Stüler berlini építész tervei szerint. Az építkezést Ybl Miklós és Szkalnitzky Antal építészek vezették. A neoreneszánsz stílusú épületet 1865. december 15-én avatták fel. Homlokzatát tudósok szoborsora díszíti. Dísztermének freskóit Lotz Károly festette. 1948 után, 1949 őszén politikai szempontok alapján átszervezték, önállóságát megszüntették. 1990-től működési és tagsági rendszere ismét megváltozott. Új alapszabályt fogadtak el és az Akadémia nem gyakorolta tovább főhatósági jogkörét. (Forrás: Hevesi Erzsébet és Vermes Anna bélyeggyűjteménye (November) http://mek.oszk.hu/10200/10292/)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : A Magyar Tudományos Akadémia palotája
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 800x1066 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 600 DPI
S z í n : színes
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Kekk Adrienn