D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : nov6_20.jpg
 B é l y e g k é p : http://dka.oszk.hu/056900/056902/nov6_20_kiskep.jpg
C Í M 
F ő c í m : Mária Terézia
B e s o r o l á s i   c í m : Mária Terézia
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : Magyar Millennium (II.) - blokkpár
M i n ő s í t ő : összefoglaló cím
A L K O T Ó 
S z e r e p : tervező
B e s o r o l á s i   n é v : Svindt
U t ó n é v : Ferenc
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1950-
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : OSZK MEK
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
S z e r e p : elektronikus szerkesztő
T e s t ü l e t i   n é v : OSZK MEK
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2014-05-29
E s e m é n y : beszerezve
I d ő p o n t : 2012-01-23
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : MEK-be való felvétel időpontja.
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : bélyeg
A   t í p u s   n e v e : festmény
A   t í p u s   n e v e : arckép
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Hevesi Erzsébet és Vermes Anna bélyeggyűjteménye
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
M e g j e l e n é s : Budapest : Magyar Posta, 2001
S o r o z a t : 2001. Magyar Millennium (II.) - blokkpár
T e c h n i k a : ofszetnyomat, fésűsfogazat
T í p u s : bélyeg
C í m : Hevesi Erzsébet és Vermes Anna bélyeggyűjteménye
S z e r z ő : [szerkesztő] Hevesi Erzsébet, Vermes Anna
M e g j e l e n é s : [Budapest] : [Szerk.], [2012]
T í p u s : bélyeggyűjtemény
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK MEK
M e g j e g y z é s : A Magyar Posta Zrt. engedélyével.
J O G K E Z E L É S 
A   j o g t u l a j d o n o s   n e v e : Magyar Posta Zrt.
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Jogvédett.
T É M A 
T é m a k ö r : Szolgáltatóipar, belkereskedelem
A l t é m a k ö r : Postai szolgáltatások
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Magyar történelem 1527-1790
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : bélyeg
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : postabélyeg
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : portré
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : uralkodó
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : Mária Terézia (Magyarország: királynő) (1717-1780)
V I A F I d : 59876481
M i n ő s í t ő : személynév
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 2001
M i n ő s í t ő : időszak
T á r g y s z ó : Magyarország
G e o N a m e s I d : 719819
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : 2002
M i n ő s í t ő : időszak
T á r g y s z ó : 2003
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : 2001. MAGYAR MILLENNIUM (II.) - BLOKKPÁR
Az első blokk bélyegképeinek motívumai: a sárospataki vár, II. Rákóczi Ferenc portréja, Rákóczi ezüst forintja, zászlaja, és "Manifestum"-ának részlete. Zrínyi Ilona portréja, Munkács vára, a Pannonhalmi Apátság épülete a nemesi testőrség lovasa és Mária Terézia portréja, a nemzetiségek ábrázolása. Erdély címere Széchenyi István portréja, a Lánchíd, a Himnusz kézirata, a balatonfüredi kikötő, a Magyar Tudományos Akadémia épülete, az .Árvízi hajós" dombormű részlete, Liszt Ferenc portréja, a Herendi Porcelánmanufaktúra épülete Kossuth Lajos és Görgey Artúr alakja, a Nemzeti Múzeum és a pécsi dóm épülete, a márciusi ifjak, a Nemzeti dal részlete, a Kossuth-címer Arany János portréja, Csontváry Kosztka Tivadar: A magányos cédrus c. művének részlete, a Parlament épülete, Al-Duna szabályozása, a fiumei kikötő, az Osztrák-Magyar Monarchia és Magyarország címere, a Millenniumi Földalatti Vasút. A második blokk bélyegképeinek motívumai: az első világháborúra és a trianoni békeszerződésre utaló képek, az országtérkép, az Ómagyar Mária siralom részlete, Bartók Béla portréja Szent-Györgyi Albert alakja, a Budai Vár, Babits Mihály portréja, a technika vívmányai a második világháború képei, a Lánchíd, Apor Vilmos püspök portréja, a második világháború névtelen áldozatai, Salkaházi Sára az 1956-os forradalom és szabadságharc képei, Kodály Zoltán portréja a vasfüggöny darabja, "jövőkép", a millenniumi zászló, a Sevillai Világkiállítás magyar pavilonja és az 1938-as Szent István bélyegsorozat 30 filléres címletének részlete. A blokkok baloldali függőleges szegélyén "Magyar Millennium" felirat olvasható.
Ofszetny. 12 F. fog.
T.: Svindt Ferenc
Névérték: 50,- Ft
Á 2001. aug. 15.-2003. dec. 31.
P 200 000 fog. blokkpár
(Forrás: Magyar Posta- és Illetékbélyeg Katalógus)
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Habsburg Mária Terézia Magyarország királynője 1740-1780-ig, osztrák főhercegnő, 1745-től császárné. III. Károly magyar király - VI. Károly néven - német-római császár és Erzsébet Krisztina braunschweig- wolfenbütteli hercegnő (1691-1750) leánya. Férje 1736-tól Lotharingiai Ferenc István herceg, aki 1745-től 1765-ig, haláláig - I. Ferenc néven - német-római császár, és akit öt fiú- és tizenegy leánygyermekkel ajándékozott meg. Egyik leánya Maria Antoinette (1755-1793), XVI. Lajos francia király (ur.1774-1792) felesége volt. Fiai közül egy II. József német-római császár (lásd III.13.), egy pedig II. Lipót német-római császár (ur. 1790-1792). Apja halála után a Pragmatica Sanctio jogán 1740-ben lépett trónra. A nőági öröklést el nem ismerő Bajorország, Franciaország, Poroszország és Spanyolország háborút indított ellene, melyet osztrák örökösödési háborúként (1740-48) tart számon a történelem. Átmeneti vereségek és területi engedmények árán - elvesztette Sziléziát - birodalma egységét és hatalmát sikerült megszilárdítania, trónöröklését nemzetközileg elfogadtatnia. Belpolitikájában a felvilágosult abszolutizmus elveit képviselte, többnyire szemben állt fiának, az 1765-ben társuralkodóvá és német császárrá lett II. Józsefnek reformtörekvéseivel. 1745-től jelentősen megemelte a hadsereg létszámát, szinte teljesen állami kézbe vette a közigazgatást. 1754-ben új vámrendszert vezetett be, az osztrák és cseh rendek kiváltságainak többségét megszüntette. 1776-ban igazságügyi reformjai közül kiemelkedik a kínvallatás eltörlése. 1760-ban a közigazgatás összefogására felállította az államtanácsot. Az 1764-65. évi országgyűlésen nem sikerült elfogadtatnia a magyar rendekkel a jobbágyi terhek csökkentését, a nemesség adóztatását és a nemesi felkelés korszerűsítését. Mivel törekvése meghiúsult, több országgyűlést nem hívott egybe, és rendeletekkel kormányozott. 1772-ben visszaszerezte a 13 szepesi várost. 1773-ban feloszlatta a jezsuita rendet, 1777-ben kiadta a Ratio Educationist, amely egységesítette az oktatási rendszert, és korlátozta a katolikus egyház befolyását. 1775-ben kiadott szegényügyi rendeletében intézkedett szegény-, dolog- és árvaházak felállításáról. Nagyszombatról az egyetemet Budára helyezte át. A magyar nemesség megnyerése érdekében megalapította a bécsi magyar nemesi testőrséget és Budán újjáépíttette a királyi palotát. 1771-ben elrendelte Szent István napjának augusztus 20-án történő megünneplését. A trónon fia, II. József - a kalapos király - követte. (Larousse 1992.2k.816 o., Brockhaus Nl.CD., MNL.12k.701 o.) (Forrás: Hevesi Erzsébet és Vermes Anna bélyeggyűjteménye (November) http://mek.oszk.hu/10200/10292/)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Svindt Ferenc: Luxemburgi Zsigmond
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 942x724 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 600 DPI
S z í n : színes
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Kekk Adrienn