D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : nov7_12.jpg
 B é l y e g k é p : http://dka.oszk.hu/056900/056914/nov7_12_kiskep.jpg
C Í M 
F ő c í m : Illyés portréja, tanyavilág
B e s o r o l á s i   c í m : Illyés portréja, tanyavilág
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : Jeles magyarok (I.)
M i n ő s í t ő : összefoglaló cím
A L K O T Ó 
S z e r e p : tervező
B e s o r o l á s i   n é v : Dudás
U t ó n é v : László
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1935-2014
V I A F I d : 121387130
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : OSZK MEK
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
S z e r e p : elektronikus szerkesztő
T e s t ü l e t i   n é v : OSZK MEK
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2014-06-04
E s e m é n y : beszerezve
I d ő p o n t : 2012-01-23
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : MEK-be való felvétel időpontja.
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : bélyeg
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : arckép
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Hevesi Erzsébet és Vermes Anna bélyeggyűjteménye
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
M e g j e l e n é s : Budapest : Magyar Posta, 2002
S o r o z a t : 2002. Jeles magyarok (I.)
T e c h n i k a : ofszetnyomat, fésűsfogazat
T í p u s : bélyeg
C í m : Hevesi Erzsébet és Vermes Anna bélyeggyűjteménye
S z e r z ő : [szerkesztő] Hevesi Erzsébet, Vermes Anna
M e g j e l e n é s : [Budapest] : [Szerk.], [2012]
T í p u s : bélyeggyűjtemény
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK MEK
M e g j e g y z é s : A Magyar Posta Zrt. engedélyével.
J O G K E Z E L É S 
A   j o g t u l a j d o n o s   n e v e : Magyar Posta Zrt.
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Jogvédett.
T É M A 
T é m a k ö r : Szolgáltatóipar, belkereskedelem
A l t é m a k ö r : Postai szolgáltatások
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Irodalomtörténet, irodalomtudomány
A l t é m a k ö r : Magyar irodalom története
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : bélyeg
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : postabélyeg
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : portré
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : költő
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : író
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : Illyés Gyula (1902-1983)
V I A F I d : 54267844
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : tanya
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 2002
M i n ő s í t ő : időszak
T á r g y s z ó : Magyarország
G e o N a m e s I d : 719819
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : 2003
M i n ő s í t ő : időszak
T á r g y s z ó : 2004
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : 2002. JELES MAGYAROK (I.)
200 éve született Kossuth Lajos (1802-1894) és Bolyai János (1802-1860) 100 éve született Illyés Gyula (1902-1983)
50-es ívekben nyomva, egy íven 5 vonalkód.
Ofszetny. 13 : 13 1/4 F. fog.
T.: Dudás László
Névérték: 150- Ft
Á 2002. márc. 14.-2004. dec. 31.
P 200 000 fog.
4632 4712 150 Ft Illyés portréja, tanyavilág 360,- 300,-
(Forrás: Magyar Posta- és Illetékbélyeg Katalógus)
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Illyés Gyula magyar költő, író. Egyetemi tanulmányait Budapesten kezdte francia szakon. A Tanácsköztársaság idején részt vett a baloldali ifjúsági mozgalomban. 1920-ban az üldözések elől Bécsbe, Berlinbe, végül Franciaországba ment. Itt folytatta a Sorbonne-on tanulmányait alkalmi munkák mellett. 1926-ban tért haza. Magyarország német megszállása után bujkálnia kellett. 1945-ben a Nemzeti Parasztpárt tagjaként országgyűlési képviselő lett. 1948 után már nem vett részt a politikai közéletben. Első verse 1920-ban jelent meg itthon a Népszavában és Párizsban is. 1927-től a Nyugat közölte írásait. Első verses kötete Nehéz föld címmel 1928-ban jelent meg. Az 1930-as évektől elismert költő volt. Négy ízben jutalmazták Baumgarten-díjjal. Míg első kötetére a szürrealisták költészetének hatása jellemző, második - Sarjúrendek című verseskötete fordulatot jelentett költészetében. Vállalta az irodalmi népiesség hagyományának folytatását, és az új költői népiesség irányzatának képviselője lett. Első prózai munkája 1934-ben Oroszország címmel jelent meg, mely a Szovjetunióbeli látogatása nyomán született. A Puszták népe a magyar szociografikus irodalomban kivételes, a széppróza rangjára emelt munkája. A Honfoglalók között című riportkönyvében a földosztás sikereiről tudósított. A Hunok Párizsban önéletrajzi regénnyé formálva az 1920-as évek, a Párizsba menekült magyar munkások és művészek, a francia avantgard Párizsát idézi. 1950-ben írta Egy mondat a zsarnokságról című versét, melyet 1956.november 2-án az Irodalmi Újság közölt először. Majd 30 évvel később 1986-ban posztumusz kiadott Menet a ködben című kötetében jelenhetett meg. 1950-60-as években a nemzeti öntudatot formálni kívánó történelmi drámákat írt: Ozorai példa, Fáklyaláng, Dózsa György, Kegyenc stb. Közíróként, publicistaként is részt vett az irodalmi közéletben, ezt mutatják gyűjteményes kötetei, a Hajszálgyökerek, Itt élned kell. Beatrix apródja című regénye önéletrajzi visszaemlékezés. Élete és pályája átívelte a XX. századot, költészetét népi, nemzeti és egyetemes értékek olyan összhangja jellemezte, amely alkotóját a magyar líra legjobbjai sorába emelte. Munkásságát Kossuth-díjjal ismerték el. (MNL.9k.797 o.) (Forrás: Hevesi Erzsébet és Vermes Anna bélyeggyűjteménye (November) http://mek.oszk.hu/10200/10292/)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Varga József: Illyés Gyula és Illyés Gyuláné Kozmutza Flóra
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 942x716 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 600 DPI
S z í n : színes
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Kekk Adrienn