D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : ifjusag_vh_0012_1.jpg
C Í M 
F ő c í m : V. György, Anglia királya és India császára
B e s o r o l á s i   c í m : 5. György, Anglia királya és India császára
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő 
S z e r e p : digitalizálta
B e s o r o l á s i   n é v : Vidiné Réfi
U t ó n é v : Erzsébet
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : elektronikus szerkesztő
T e s t ü l e t i   n é v : OSZK MEK
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2014-04-17
E s e m é n y : beszerezve
I d ő p o n t : 2014-04-03
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : MEK-be való felvétel időpontja
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
A   t í p u s   n e v e : arckép
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Az ifjuság és a világháboru
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Az ifjúság és a világháború : 1914-1916 : a világháború története az ifjúság számára
S z e r z ő : Seress Imre
M e g j e l e n é s : Budapest : M. Keresk. Közl. Hírl. és Könyvkiadó, 1916
T í p u s : könyv
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK MEK
J O G K E Z E L É S 
C r e a t i v e   C o m m o n s   k ó d : Attribution-ShareAlike 3.0
T É M A 
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Világtörténet
T é m a k ö r : Hadtudomány, katonapolitika
A l t é m a k ö r : Hadtörténet
T é m a k ö r : Politika, államigazgatás
A l t é m a k ö r : Politikatörténet
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Európai országok történelme
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : első világháború
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : György (Anglia: király), V. (1865-1936)
V I A F I d : 268389473
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : portré
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : uralkodó
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : fénykép
M i n ő s í t ő : műfaj
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 1914-1918
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : V. György, Anglia királya és India császára. Büszke de gyámoltalan uralkodó. Irigyelte Németország hatalmát és Vilmos császár dicsőségét: ezért rá hagyta magát venni, hogy Németország ellen háborut kezdjen Biztosra vette, hogy az oroszok és franciák segítségével Anglia lesz diadalmas.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "Aztán, akik nem rokonok is,minden két-három évben találkoztak, baráti kézszoritást váltottak, megcsókolták egymást, mint testvérek és folyton azt hirdették, hogy egyetlen vágyuk a békét fentartani. Még julius vége felé is Vilmos német császár nem akart hinni annak, hogy Miklós cár képes lesz az ő országát megtámadni és több levelet irt neki, ezzel a megszólitással : Kedves Miklós ! A cár pedig igy felelt : Kedves Vilmos ! Hasonlóképpen György angol király és Vilmos császár, akik unokatestvérek, juliusban még szintén leveleztek és Kedves Rokonnak szólították egymást ! Tehát tegnap még testvéri, baráti módon ölelkeztek a fejedelmek, ma pedig ellenségek gyanánt rontottak egymásra! Hogyan lehetséges ez ?" (http://mek.oszk.hu/12700/12700/pdf/12700_01-1.pdf)
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : 1914-ben kitört az Első világháború, amiben az Egyesült Királyság az antant oldalán harcolt. A brit, francia, olasz, amerikai hadsereg 1918-ra legyőzte az Osztrák-Magyar Monarchia, a Német Birodalom, az Oszmán Birodalom és Bulgária haderejét, de 1917-ben ír nacionalisták megindították az Ír függetlenségi háborút. A brit hadsereg teljes győzelmet aratott, de 1922-ben az Ír Szabadállam kivált az Egyesült Királyságból. V. György 1936. január 20-án hunyt el, életének 70., uralkodásának, 26. évében. 9 nappal később, a Windsori kastély, Szent György kápolnájában temették el. A trónon legidősebb fia VIII. Eduárd (1892-1972) követte, aki 11 hónap uralkodás után 1936. december 11-én lemondott a trónról. (Forrás: Wikipédia)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Seress Imre: Az ifjuság és a világháboru
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 414x888 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 72 DPI
S z í n : szürke
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Erzsébet