D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : ifjusag_vh_0142.jpg
C Í M 
F ő c í m : Puhallo tábornok, galíciai hadseregünk egyik vezére
B e s o r o l á s i   c í m : Puhallo tábornok, galíciai hadseregünk egyik vezére
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő 
S z e r e p : digitalizálta
B e s o r o l á s i   n é v : Vidiné Réfi
U t ó n é v : Erzsébet
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : elektronikus szerkesztő
T e s t ü l e t i   n é v : OSZK MEK
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2014-05-02
E s e m é n y : beszerezve
I d ő p o n t : 2014-04-03
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : MEK-be való felvétel időpontja
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
A   t í p u s   n e v e : arckép
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Az ifjuság és a világháboru
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Az ifjúság és a világháború : 1914-1916 : a világháború története az ifjúság számára
S z e r z ő : Seress Imre
M e g j e l e n é s : Budapest : M. Keresk. Közl. Hírl. és Könyvkiadó, 1916
T í p u s : könyv
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK MEK
J O G K E Z E L É S 
C r e a t i v e   C o m m o n s   k ó d : Attribution-ShareAlike 3.0
T É M A 
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Európai országok történelme
T é m a k ö r : Hadtudomány, katonapolitika
A l t é m a k ö r : Hadtörténet
T é m a k ö r : Politika, államigazgatás
A l t é m a k ö r : Politikatörténet
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Magyar történelem 1868-1918
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : első világháború
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : Puhallo von Brlog, Paul (1856-1926)
V I A F I d : 60179257
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : portré
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : katonatiszt
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : fénykép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : emberábrázolás
M i n ő s í t ő : műfaj
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 1914-1918
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Puhallo tábornok, galíciai hadseregünk egyik vezére. Különösen a háború vége felé jutott nagy szerephez és nem egy ütközetben vitte diadalra zászlónkat gyors és döntő közbelépésével. Puhallo tábornok a pozsonyi hadtest parancsnoka és katonáinak legnagyobb része Pozsony és Nyitra vármegyékből való, magyar és tótajku harcos, egymással versenyeztek a vitézségben.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : A háború kezdetén, amikor az 5. hadteste Dankl 1. hadseregének része volt, a csapatait a galíciai határra küldték, ahol a háború első napjaiban némi sikert könyvelhetett el magának. A következő hónapban már csaknem elérte Lublint, mielőtt az osztrák-magyar hadsereg kénytelen volt visszavonulni a San mögé. 1914 őszén az Ivangorod melletti ütközetben is arra kényszerült, hogy visszavonulásra adjon parancsot. A Nida folyónál vívott súlyos harcok után a csapatait karácsonykor átdobták a Kárpátokba. Az 5. hadteste a 3. hadsereg részeként részt vett a Przemy¶l erőd felszabadításáért folytatott, kezdetben sikertelen harcokban. 1915 májusában Puhallo csapatai elérték Sambort, mire május 22-én átvette a 3. hadsereg parancsnokságát. Június elején a német 11. hadsereggel együtt végül újra vissza tudta foglalni az oroszok által korábban elfoglalt Przemy¶l erődjét. (Forrás: Wikipédia)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Seress Imre: Az ifjuság és a világháboru
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 521x588 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 72 DPI
S z í n : szürke
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Erzsébet