D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 001_084_pix_Oldal_16_Kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : A franczia miniszterium uj tagjai
B e s o r o l á s i   c í m : Franczia miniszterium uj tagjai
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : Goblet, közoktatásügyi miniszter
M i n ő s í t ő : alcím
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2014-12-05
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
A   t í p u s   n e v e : arckép
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 33. évf. 5. sz. (1886. január 31.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Európai országok történelme
T é m a k ö r : Politika, államigazgatás
A l t é m a k ö r : Politika általában
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : grafika
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : arckép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : személyt ábrázoló kép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : Goblet, René (1828-1905)
V I A F I d : 59864358
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : politikus
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : miniszterelnök
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : A franczia miniszterium uj tagjai: Goblet, közoktatásügyi miniszter.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : GOBLET a közoktatásügy minisztere, s a Clemenceau pártjából jutott a kabinetbe. Kis, eleven emberke, a ki olyan gyorsan beszél, hogy kétségbe ejt minden stenographot. 28 sűrű sort mond el egy perez alatt és pedig nagyon szabatosan, sőt szépen mondja el, s nem csinál frázisokat. - Különben ügyvéd s erős idegzetű, szívós ember, kit igen sokan szeretnek, de nem kevesebben gyűlölnek is. A jövő miniszterelnökének mondják. Hogy most a közoktatási tárcza egy radikális érzelmű kezébe jutott, nem tartják veszedelmes dolognak, mivel a republikánusok két árnyalata között megegyezés történt, hogy a mely kérdésekre egyet nem értenek, azokat nem hozzák napirendre. így tehát a radikálisok programmjának egyik legfőbb pontjára, az államnak és egyháznak egymástól teljes különválasztására, nem egyhamar kerül a sor. (Forrás: Vasárnapi Ujság, 1886. január 31.)
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Goblet (ejtsd: goblé René, francia államférfi, szül. Aire-sur-la-Lysben (Pas de Calais) nov. 26. Jogot végzett és azután mint ügyvéd élt Amiensben. Már a 2-ik császárság alatt isfeltünt szabadelvüségével, melyet a Le Progres de la Somme c. lap hasábjain is hirdetett. III. Napoleon bukása után az amiensi törvényszékhez került mint államügyész 1871. a nemzetgyülésbe választották 1877. a képviselőháznak lett tagja, 1879. pedig az igazságügyminisztériumban másodállamtitkár lett. 1882 jan. 31. a belügyi tárcát vállalta el a Freycinet-kabinetben, de már 1882 jul. 29. az egész kabinettel visszalépett. Három év mulva (1885 ápr. 6.) ujra miniszter lett a Brisson-féle kabinetben és ekkor a közoktatásügyi tárcát vállalta el, melyet az 1886 jan. kinevezett Freycinetféle kabinetben is megtartott. E hivatalban különösen a klerikálisokkal éreztette hatalmát és nem késett, hogy az elemi iskolákat a papság befolyása alól kivonja. Freycinet bukása után (1886 dec.) Grévy elnök ő reá bizta az uj kabinet alakítását, melyben az elnökségen kivül még a belügyi tárcát is magára vállalta. Négy hónappal később az egész kabinetnek vissza kellett lépnie. 1888 ápr. 3. negyedszer lett miniszter, amidőn a Floquet-féle kabinetben a külügyi tárcát nyerte el. 1889. (febr.) azonban ez a kabinet is visszalépett. Az 1889. (szept.) választásokban G. nem jutott mandátumhoz, kárpótlásul 1891 máj. 3. a szenátusba választották, hol a szélső radikális frakciónak lett a vezére. Egyuttal Lockroy és már társaival a Petite République Française-t indította meg. Az 1893 aug. általános választásokban ujra mandátumhoz jutott Párisban. Azóta a radikális párt ama frakciójának a vezére, mely nem idegenkedik a szocialisták programmjától, kiknek segélyével kapta egyébiránt mandátumát. A jelenlegi képviselőházban minden fontos kérdéssel szemben állást foglalt, a radikális-szociális elvet hangoztatva és mint már előbb is többször tette, 1894 márc. 16. az alkotmány revizióját sürgette. A többség azonban ezt az indítványt, mint rendesen elvetette. Az 1894. (jun.) beterjesztett anarkista-törvényt hevesen ellenezte. (Forrás: Pallas nagy lexikona)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Az uj franczia miniszterium
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 572x629 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 199 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna