D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 085_180_pix_Oldal_20_Kep_0003.jpg
C Í M 
F ő c í m : Húshagyó keddi mulatság Antwerpenben
B e s o r o l á s i   c í m : Húshagyó keddi mulatság Antwerpenben
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2014-12-13
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
A   t í p u s   n e v e : esemény
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 33. évf. 10. sz. (1886. március 7.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Család, társas kapcsolatok
A l t é m a k ö r : Ünnepek
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Helytörténet, helyismeret
T é m a k ö r : Utazás, turizmus
A l t é m a k ö r : Külföldi országok, városok
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : grafika
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : jelenetkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : tömeget ábrázoló kép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : álarc
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : bál
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : találkozó
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : társasági rendezvény
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : farsang
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : kosztüm
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : maszk
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : erkély
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Antwerpen
G e o N a m e s I d : 2803138
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : Belgium
G e o N a m e s I d : 2802361
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Húshagyó keddi mulatság Antwerpenben.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Különösen a húshagyó s általában a hamvazó szerdát megelőző három nap szokott hagyományos szaka lenni a féktelen dévajkodásnak. Álarczos-menetek a legképtelenebb kosztümökben és maszkokban, hamis orral, óriási fejekkel, ördögnek és bolondnak öltözve, s elváltoztatott hangon beszélve, egy mozgósított bolondok házának látványát nyújtják. A bolondság védő palástja alatt ilyenkor sok szabad, a mi más körülmények közt nem volna helyén, mert az álarcz ép oly szent és sérthetlen öltönydarab, mint a török jasmak.Sok maró igazság, velöigható élez röpül el ilyenkor, sőt egy-egy marok confetli is, mint például Antwerpenben szokás, hol a húshagyóban egész confetti-záport rögtönöznek álarczos nők a balkonok tetejéről az elvonuló álarczos-menet nyakába.
Egészségére váljék némely kis provincziális városnak, mert jó gyomrukat tanúsítja, hogy még nem romlott el egészen gusztusok a húshagyói körmenetekhez. Már hetekkel előbb nem egy suhancz kerít valahonnan valami összetört, roncsolt lárvát, vagy ha egyebet nem, egy hamis orrot, s azzal ijeszt és huzakodik a kapuközökben. Mikor aztán a húshagyó felvirrad, s már a jó korai órákban megkezdődik a háznál a sütésfőzés, kivált ha szép télutói verőfény is kedvez az időnek,óriási áradatban csalja ki a hömpölygő népet az utczára az ebédutáni kommóczió s a látványosság izgató vágya. Ott állnak, toporzékolnak, élczelödnek és lökdösődnek órák hosszat a redout előtt, melynek falai közt azalatt jó tenyeres-talpas külvárosi legények s inasnép vetkőzik s ölti magára a kibérelt jelmezeket, hegyibe az ingó-bingó pulykafővel, csikóskalappal, turbánnal, melyek tarka látványosságban vegyülnek el a lobogós gatyák és ingujjak, óriás púpok, potrohok, gargantuai fejek és gólyalábak közt, míg egy-egy kibukkanó fejet az ablakon hangos hurrák és hólabdacsok üdvözölnek. (Forrás: Vasárnapi Ujság, 1886. március 7. )
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Álarczosbál után
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 823x1107 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 199 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna