D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 181_280_pix_Oldal_03_Kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : Jászai Mari mint Éva az Ember tragédiájában
B e s o r o l á s i   c í m : Jászai Mari mint Éva az Ember tragédiájában
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : Éva a Paradicsomban
M i n ő s í t ő : alcím
E g y é b   c í m : Éva a Paradicsomon kívül
M i n ő s í t ő : alcím
E g y é b   c í m : Julia Rómában
M i n ő s í t ő : alcím
E g y é b   c í m : Pórnő a franczia forradalomban
M i n ő s í t ő : alcím
E g y é b   c í m : Egyiptomi rabszolganő
M i n ő s í t ő : alcím
A L K O T Ó 
S z e r e p : fényképész
B e s o r o l á s i   n é v : Strelisky
U t ó n é v : Lipót
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
1807-1905
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2014-12-15
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 33. évf. 12. sz. (1886. március 21.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett.
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Művészettörténet
T é m a k ö r : Film, színház, előadóművészet
A l t é m a k ö r : Színházművészet
T é m a k ö r : Film, színház, előadóművészet
A l t é m a k ö r : Film- és színháztörténet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : grafika
 M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : jelenet
 M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : illusztráció
 M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : középkor
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : paradicsom
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : édenkert
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : rabszolga
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : Jászai Mari (1850-1926)
 M i n ő s í t ő : személynév
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Jászai Mari mint Éva az Ember tragédiájában : Éva a Paradicsomban. Éva a Paradicsomon kívül. Julia Rómában. Pórnő a franczia forradalomban. Egyiptomi rabszolganő.
Strelisky fényképei után.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Az ember tragédiája a magyar irodalom és drámaírás kiemelkedő műve, Madách Imre legismertebb alkotása. Az 1862-ben megjelent mű sokakat felzaklató kérdései azóta is életben tartják a költeményt, számos kortárs feldolgozása létezik a darabnak.
A mű a Genezisben lévő teremtéstörténetet dolgozta fel és 15 színből áll. Az első három és a tizenötödik színek a keretszínek, a többi pedig történeti szín.
A tizenöt színből álló költemény első három színe (I. A mennyekben, II. A Paradicsomban, III. A Pálmafás liget, a Paradicsomból kiűzetve) és az utolsó szín (XV. A Pálmafás liget, a Paradicsomból kiűzve) keretbe foglalják a köztük lévő tizenegyet. Ezért az első három és az utolsó színre Keretszínekként vagy Biblikus színekként, míg a közrefogott tizenegy színre Történeti színekként szokás utalni. A Tragédia színeiben Madách (a lírai hős, Ádám, illetve kalauza, Lucifer szemén keresztül) végigvezet a biblikus és földi világtörténelem művészi szándékai szerint kiemelt és értelmezett "nagy pillanatain", s látnia kell: az emberiség kiemelkedő alakjai új meg új eszmékkel, hanyatló s megújuló erkölcsi felbuzdulással küzdenek az emberiség tökéletesedéséért, a jobb sorsért, az mégis bukásból bukásba hanyatlik. A földi történelem vége pedig magának a Földnek és egyúttal lakóinak teljes tönkremenetele. Látomásai hatására Ádám úgy dönt, nem érdemes az életre és már-már eldobja azt magától társa, a gyermekük megfoganását megjelentő Éva szavára, valamint az Úr biztatására úgy dönt - bár továbbra is kételyek mardossák - vállalja a küzdelmet, amit az egyes ember és az egész emberiség sorsának beteljesítése jelent. (Forrás: Wikipédia)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Strelisky: Jászai Mari mint Éva Madách Imre Az ember tragédiája című művének párizsi színében
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Jászai Mari az Ember tragédiájában : Éva mint Miltiades neje
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Jászai Mari "Az ember tragédiájá"-ban
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Jászai Mari "Az ember tragédiájá"-ban
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1820x2187 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 200 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna