D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 181_280_pix_Oldal_06_Kep_0001c.jpg
C Í M 
F ő c í m : Aberdeen lord, irlandi helytartó
B e s o r o l á s i   c í m : Aberdeen lord, irlandi helytartó
A L K O T Ó 
S z e r e p : metsző
B e s o r o l á s i   n é v : Pollák
U t ó n é v : Zsigmond
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1837-1912
V I A F I d : 144155096
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2014-12-15
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
A   t í p u s   n e v e : arckép
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 33. évf. 13. sz. (1886. március 28.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Európai országok történelme
T é m a k ö r : Politika, államigazgatás
A l t é m a k ö r : Kormányzat, parlament
T é m a k ö r : Politika, államigazgatás
A l t é m a k ö r : Más országok politikai élete
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : grafika
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : arckép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : személyt ábrázoló kép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : Hamilton-Gordon, John (1847-1934)
V I A F I d : 58849687
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : politikus
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : liberális párt
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : miniszter
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Anglia
G e o N a m e s I d : 2643743
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Aberdeen lord, irlandi helytartó.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Aberdeen lord különben 1847-ben született, tekintélyes s őszintén szabadelvű főúr, e mellett jó barátja Gladstonenak, ki a lord nagyatyjához csaknem fiúi szeretettel ragaszkodott. E nagyatya, Peel Bobertnek és Wellingtonnak szövetségese, Byron iskolatársa, a görög régiségeknek tudós kutatója, majd fontos európai ügyekben diplomácziai megbízott, s a koaliczionális minisztérium elnöke, mely a szabadelvű konzervativekből, peelistákból és whigekböl alakult, s a krimi háborúban dőlt össze, elő mintaképe volt Gladstonenak politikai iskolájában. Két unokája közül az egyik, György, kalandos és különcz életet folytatott elhagyta rangját, vagyonát s közönséges matróznak állott be, letette czímét és soha sem tért vissza távoli utazásaiból, hogy fölvegye az atyja halála után rászállt czímet és rengeteg vagyont, s 1870-ben a Bostonból Melbourneba vivő úton tengeri szerencsétlenség áldozata lett. így szállott a peerség és a vagyon öcscsére, a jelenlegi ir kormányzóra. Aberdeen lord ritkán vett részt az aktuális politikában, s mint a felsőház tagja is ritkán hallatta szavát. De kitűnő gazda, és skócziai birtokain sok gondot fordít a földmívelőlakások javítására. Neje, kitől négy gyermeke van, fáradhatlan előmozdítója az iskoláknak és jótékonysági ügyeknek, és már is sokat tett a nők ipari foglalkoztatása érdekében. (Forrás: Vasárnapi Ujság, 1886. március 28.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Pollák Zsigmond: Roseberry Lord, külügyminiszter
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Gladstone
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Pollák Zsigmond: Morley, ir miniszter
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 719x779 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 199 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna