D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 181_280_pix_Oldal_07_Kep_0003.jpg
C Í M 
F ő c í m : A Monte-carlói vasuti szerencsétlenség márczius 11-én
B e s o r o l á s i   c í m : Monte-carlói vasuti szerencsétlenség márczius 11-én
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : Fényképi fölvételek után
M i n ő s í t ő : részcím
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2014-12-16
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
A   t í p u s   n e v e : esemény
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 33. évf. 13. sz. (1886. március 28.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Utazás, turizmus
A l t é m a k ö r : Külföldi országok, városok
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Helytörténet, helyismeret
T é m a k ö r : Közlekedés, szállítás
A l t é m a k ö r : Vasút
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : grafika
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : jelenetkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : vasút
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : vasúti kocsi
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : baleset
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : közlekedési baleset
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : ütközés
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Monte Carlo
G e o N a m e s I d : 2992741
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : 1886
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : A Monte-carlói vasuti szerencsétlenség márczius 11-én. - Fényképi fölvételek után.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Rendkivüli vasúti szerencsétlenség történt hamvazó szerdán, márcz. 10-én este 5 órakor, Monaco és Mentone között, a szépségéről hires Rivierán, mely a Földközi-tenger partján Genuától Nizzáig terjed. Két vasúti vonat, melyeknek Roquebrune (Roccabruna) állomásnál kellett volna találkozni, hiányos jelzés következtében, Monte-Carlótól alig kétszáz ölnyi távolságban összeütközött, mivel a Nizzából jövő vonatot az út görbülése és egy alagút elrejtette, s midőn a veszélyt észrevették, már lehetetlen volt azt kikerülni.
Az összeütközés megtörtént, és a Nizzából jövő vasútvonat három utasoknak szánt s egy teher-kocsija a hegyoldalba vájt töltésről 60 lábnyi mélységbe zuhant szerencsére az utazó kocsikban csak három ember volt és azok közül is csodálatosan csak egy halt meg. A Mentonéból jövő vonatból négy utaskocsi tört össze, egymásra dobatva a domb felé. Mind a két vonat gőzgépe teljesen tönkre ment. Mintegy harmincznyolcz egyén sérült meg többé-kevésbbé, kik közül nyolczan rögtön vagy kevéssel azután meghaltak, köztök egy öreg ventimigliai építész és egy utazó nő is. (Forrás: Vasárnapi Ujság, 1886. március 28.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Döbrentei Sándor: Egy tehervonat balesete Galántánál
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : A Monte-carlói vasuti szerencsétlenség márczius 11-én. - Fényképi fölvételek után
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1513x1114 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 200 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna