D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 181_280_pix_Oldal_13_Kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : Gróf Károlyi Gyula arczképe
B e s o r o l á s i   c í m : Gróf Károlyi Gyula arczképe
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : Benczúr Gyula festménye
M i n ő s í t ő : részcím
A L K O T Ó 
S z e r e p : festő
B e s o r o l á s i   n é v : Benczúr
U t ó n é v : Gyula
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1844-1920
V I A F I d : 42581144
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2014-12-18
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2004
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 33. évf. 15. sz. (1886. április 11.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Magyar történelem 1791-1867
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Magyar történelem 1868-1918
T é m a k ö r : Politika, államigazgatás
A l t é m a k ö r : Politikatörténet
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : metszetkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : portré
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : személyt ábrázoló kép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : Károlyi Gyula (1837-1890)
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : politikus
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 19. század
M i n ő s í t ő : időszak
T á r g y s z ó : Magyarország
G e o N a m e s I d : 719819
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Gróf Károlyi Gyula
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Gróf Károlyi Gyula arczképe. - Benczúr Gyula festménye. cs. kir. kamarás, val. belső titkos tanácsos, az aranygyapjas-rend vitéze, előbbinek és gróf Zichy Karolinának fia, szül. 1837. júl. 4. Pesten gymnasiumi tanulmányait ugyanott, az egyetemieket Bonnban végezte, mire hosszabb tanulmányutat tett Német-, Franczia-, Angolországban, később Amerikában. 1861.-ben beregmegyei aljegyzővé választatott. 1865-ben a főrendiház egyik jegyzője volt és a kiegyezés pártolói közé tartozott. Az 1872-75. és 1875-78. országgyűléseken Hevesmegye kápolnai kerületének képviselője volt és a Sennyey-féle pártárnyalathoz tartozott. A mindszent-apátfalvi ármentesítő-társulat elnöke volt, míg ez állami kezelés alá nem került. A vöröskereszt-egylet szervezésével, melynek elnöke, őt bízta meg a király. Midőn atyja 1877-ben elhalt, ennek helyét foglalta el az ország előkelő intézeteinél. Elnöke lett a jockey-clubnak és a lovaregyletnek is. Tagja a földhitelintézet felügyelő bizottságának, elnöke az első magyar általános biztosító-társaság igazgatóságának és az első hazai takarékpénztárnak nagybátyjának gr. K. Istvánnak halála (1881) után elnöke lett a magyar írók segélyegylete felügyelő bizottságának. 1884 óta valóságos belső titkos tanácsos a főrendiház pénzügyi és felirati bizottságainak és a legfőbb fegyelmi biróságnak tagja volt. 1884-ben, mikor a keresztények és izraeliták között kötendő házasságok tárgyában benyujtott törvényjavaslat volt napirenden, K., ki addig nemvitt a politikában zajosabb szerepet, feltünővé lett amaz agitatiója által, mely a főrendiházban a kormányjavaslat megbuktatására vezetett. Meghalt 1890. nov. 23. Budapesten. (Forrás: Szinnyei József : Magyar írók élete és munkái)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Szinnyei József : Magyar írók élete és munkái : Károlyi Gyula
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1025x1604 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 199 DPI
S z í n : szürke
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna