D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 181_280_pix_Oldal_17_Kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : Gróf Andrássy Gyula budai palotájából
B e s o r o l á s i   c í m : Gróf Andrássy Gyula budai palotájából
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : Dolgozó-szoba
M i n ő s í t ő : alcím
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2014-12-19
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : festmény
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 33. évf. 16. sz. (1886. április 18.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Magyar történelem 1791-1867
T é m a k ö r : Politika, államigazgatás
A l t é m a k ö r : Politikatörténet
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Építőművészet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : grafika
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : Andrássy Gyula, id. (1823-1890)
V I A F I d : 51697843
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : politikus
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : államférfi
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : értelmiség
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : diplomata
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : belső épületrész
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : dolgozószoba
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : irodabútor
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : palota
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Buda
G e o N a m e s I d : 3054667
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Gróf Andrássy Gyula budai palotájából. - Dolgozó-szoba.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Mint'csaknem valamennyi Andrássy, ő is élénk érzéket tanúsít a szépmüvészetek iránt. Budai palotája a lánczhid fölött, melyből gyönyörű kilátás nyilik a Dunára s a vele épen átellenben álló akadémiára, s mely külföldi nótabilitásoknak s a magyar közélet előkelőségeinek ma is oly kedves találkozó helye, mint volt egy évtizeddel ez előtt a miniszterelnöki palota, művészi érzékre valló berendezésű termekkel van tele. E termeket számos nagybecsű festmény, szobor, mű- és emléktárgy díszíti, s épen azért föl is kívántuk használni a jelen alkalmat, hogy az elfogadóteremnek és a dolgozószobának képét is bemutassuk.
A termek falain látható képek közül mindjárt magára vonja a figyelmet Andrássy Gyula grófnénak Lénbach hires müncheni művész által festett arczképe, továbbá a gróf leánya, Ilona, most Batthyány grófné arczképe Angelitől, Andrássy bécsi miniszteri szobájának képe aquarelben Alttól, az uralkodópár életnagyságú képei és mellszobrai, a trónörökös gyermek-ifjúkori arczképe, továbbá Viktor Emánuel, Moltke, Bismarck s mások arczképei, azok sajátkezű aláírásával, a kiket ábrázolnak. Aztán régi ezüsttálak, serlegek és egyéb antik tárgyak, melyek az ötvösmükiállításon is be voltak mutatva stb. A bútorok között föltűnik egy renaissance stylben készült régi szekrény, melyet a nagyszebeni m-asztalos czég Békés Gáspár fejedelem számára készitett, kemény fából faragott három férfi karyatiddal. (Forrás: Vasárnapi Ujság, 1886. április 18.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Gróf Andrássy Gyula
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Rusz K.: Gróf Andrássy Gyula
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Gróf Andrássy Gyula
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1599x1216 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 199 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna