D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 377_476_pix_Oldal_03_Kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : A Dunapart
B e s o r o l á s i   c í m : Dunapart
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : Bruck Lajos festménye után
M i n ő s í t ő : alcím
E g y é b   c í m : A "Magyar művészek" czímű vállalatból
M i n ő s í t ő : alcím
A L K O T Ó 
S z e r e p : festő
B e s o r o l á s i   n é v : Bruck
U t ó n é v : Lajos
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1846-1910
V I A F I d : 78784584
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2015-01-13
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 33. évf. 24. sz. (1886. junius 13.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Helytörténet, helyismeret
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : grafika
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : tájkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : kikötő
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : gőzhajó
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 19. sz.
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : A Dunapart. - Bruck Lajos festménye után.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : A háttér Buda, a királyi lakkal, a Dunával, az ó-budai hegyekkel, a lánczhiddal és a korzó akáczfáival. Szingazdag tájkép, melegséggel festve. Aztán belehelyezve a nyüzsgő élet, az a soha nem szűnő sürgés-forgás, jövés-menés, mely a Dunapartnak oly változatos sajátsága, hogy akárhányszor lássuk a pompás keretben, mindig lebilincsel, mindig mint ujat fogadjuk. A hullámokon ringó, füstölgő gőzhajók egész raja, a mint indulnak, a mint jönnek, a mint kikötnek a parthoz kötött gyümölcsös hajók és halászbarkák, melyek egész a párkányig vizbe merülnek, s a gőzhajók-verte habok rázzák, recsegtetik. A parton pedig összekeveredve a nagyváros és a falu, a sváb falvak asszonyai, kosarakkal, háti batyuval, a mikben ők mindig hoznak s a mikkel üresen térnek haza velők vegyesen a dunaparti hires kofák, nagy napernyők vagy sátrak alatt. Vácz vidéke is itt szokott kikötni a gyümölcsös dereglyékkel, s ott a lépcsős kőparton rakodik ki. A finom uri nép a felső parton szokott sétálni, gyümölcsöt válogatni, a Dunában gyönyörködni.
Bruck a Dunapartnak az eskü-tér előtti részét festette le, a hol az élénkséget még a kikötő gőzhajókra tolulok is növelik. Képében sokat visszaad ebből az életből, valamint annak apróságaiból is, s alakjain a környékbeli népviseletet is meg lehet különböztetni. (Vasárnapi Ujság, 1886. junius 13.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : A pesti dunapart és lánczhid
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1503x1062 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 199 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna