D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 573_668_pix_Oldal_07_Kep_0003.jpg
C Í M 
F ő c í m : Budavár visszavételére rendezett ünnepélyekről
B e s o r o l á s i   c í m : Budavár visszavételére rendezett ünnepélyekről
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : Budapest főváros és a történelmi társulat együttes díszülése a redout nagytermében szept. 1-jén
M i n ő s í t ő : alcím
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2015-01-28
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
A   t í p u s   n e v e : esemény
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 33. évf. 37. sz. (1886. szeptember 12.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Magyar történelem 1527-1790
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Magyar történelem 1868-1918
T é m a k ö r : Család, társas kapcsolatok
A l t é m a k ö r : Ünnepek
T é m a k ö r : Hadtudomány, katonapolitika
A l t é m a k ö r : Hadtörténet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : grafika
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : történelmi esemény
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : kulturális esemény
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : visszafoglalás
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : ostrom
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : ünnepség
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Buda
G e o N a m e s I d : 3054667
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : 1886. szeptember 1.
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Budavár visszavételére rendezett ünnepélyekről:
Budapest főváros és a történelmi társulat együttes díszülése a redout nagytermében szept. 1-jén.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Képünk főpontja természetesen az emelvény, melyen a király, a német küldöttség, a miniszterek, főpapok, a főváros és történelmi társulat képviselői foglaltak helyet. Az emelvény szőnyegekkel volt leborítva és déli növényekkel körül rakva. A háttért barnavörös kárpit fogta be, melyen Budavárának térképe függött. Ott ül, az emelvény baloldali részén, a király, piros bársony karszéken, melyet azóta mint történeti ereklyét Schlauch szatmári püspök megvett, a király előtt kis asztalkán gyönyörű nagy virágbokréta, balról mellette a porosz katonai küldöttség tagjai, középen három asztal körül a fővárosi hatóság s a történelmi társulat képviselői, lent a teremben pedig frakkos és magyar díszruhás fényes közönség tarka tömkelege, míg az óriási ablakokon át beömlő derült világosság koszorújába vonta a felejhetetlen jelenetet, a tükrök és márványoszlopok, kápráztató luszterek és aranyos czirádák ragyogó keretében.(Forrás: Vasárnapi Ujság, 1886. szeptember 12.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Weinwurm Antal: Budavár visszavételére rendezett ünnepélyekről : A budavári emléktábla leleplezése szept. 2-án
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1497x1026 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 199 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna