D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 573_668_pix_Oldal_11_Kep_0002.jpg
C Í M 
F ő c í m : A párkányi csata 1683. októberében
B e s o r o l á s i   c í m : Párkányi csata 1683. októberében
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : Ő felsége a király szőnyegképe a történelmi kiállításon
M i n ő s í t ő : alcím
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2015-01-29
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
A   t í p u s   n e v e : esemény
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 33. évf. 38. sz. (1886. szeptember 19.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Európai országok történelme
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : grafika
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : emberábrázolás
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : csatakép
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : törökök
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : haderő
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : katona
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : faliszőnyeg
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : gobelin
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Párkány
G e o N a m e s I d : 3057379
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : 1683. október
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : A párkányi csata 1683. októberében
Ő felsége a király szőnyegképe a történelmi kiállításon.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : A párkányi csata közvetlenül Bécs fölmentését követőleg történt, a mikor néhány nappal a nagy győzelem után a lengyel király, Szobieszky és Károly herczeg a Duna balpartján Magyarországba vezették hadaikat. Tudva, hogy az uj budai pasa Párkánynál foglal állást 20 ezernyi seregével, a vezérek elhatározták, hogy Esztergom felé vonulnak. Az előhadat képező lengyelek ugyan okt. 7-ikén cselbe kerülvén vereséget szenvedtek, s e közben Szobieszky maga is veszélyben forgott, de rögtön rá az egyesülten előre nyomult keresztény had visszaűzte a budai vezért, ki esze nélkül futott Esztergom alá a dunai hidon, ugy hogy tolongó serge alatt a hid is leszakadt s 6-7 ezer török lelte a hullámok közt halálát. Most a győztes keresztény had Párkányt is megvette s a Dunán át hidat verve, Esztergomot is körülzárolta s már okt. 21-én meg is vette. (Forrás: Vasárnapi Ujság, 1886. szeptember 19.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : A párkányi csata: Beothius Kriegeshelm czímű művének II. kötetéből
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : A párkányi csata (metszet)
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : A párkányi csata 1683. október 9-én
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : A párkányi ütközet 1683 október 9-ikén Herbet Károly festménye után Lipót lotharingiai herczeg számára készűlt lamalgrangei gobelin Ő Felsége bécsi várlakában
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1645x999 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 200 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna