D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 669_764_pix_Oldal_25_Kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : A Képzőművészeti Társulat jubiláris kiállítása
B e s o r o l á s i   c í m : Képzőművészeti Társulat jubiláris kiállítása
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : Az első csárdás
M i n ő s í t ő : alcím
E g y é b   c í m : Baditz Ottó festménye
M i n ő s í t ő : alcím
A L K O T Ó 
S z e r e p : rajzoló
B e s o r o l á s i   n é v : Baditz
U t ó n é v : Ottó
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
1849-1936
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : elektronikus szerkesztő
T e s t ü l e t i   n é v : OSZK MEK
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2015-02-10
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : festmény
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Újság
M e g j e l e n é s : 33. évf. 47. sz. (1886. november 21.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Ének, zene
A l t é m a k ö r : Népzene
T é m a k ö r : Néprajz, antropológia
A l t é m a k ö r : Magyar néprajz
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : festmény
 M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : életkép
 M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : csoportkép
 M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : csárdás
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : néptánc
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : páros tánc
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : cigányzene
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : gyerek
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 19. sz.
 M i n ő s í t ő : időszak
T á r g y s z ó : Budapest
 M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : A Képzőművészeti Társulat jubiláris kiállítása. - Az első csárdás. Baditz Ottó festménye.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : E vidám képen a derék művésznek kedvenczévé lett alakjai, a kis gyermekek üde és kedves csoportja lép föl. Egy falusi pitvar a színhely, s elevenül meg jó kedvvel. Ugy látszik, a pihenés órájára gyűlt össze a család: talán az egyik pár gyerek a szomszédból jött át. A földekről hozott kukoricza, tök ott hever szerteszét a pitvarban s eleven, változatos szinü előtért szerez a képnek. Egy kóborló czigány muzsikust épen jó pillanatban vetett erre sorsa. Rongyos alak, bizonyára a hegedűje sem valami Amáti. Az egész alakról lerí az országfutó viszontagság, de tőről metszett czigány, arczban, tartásban, még a rongyosságban is. Primás aligha lehet, különben nem egymaga tenne ki egész bandát. Aligha valami nagyon kívánták hallani, de csak ráhúzta mégis, s akkor aztán mindjárt megvolt a jó hatás. Egy kis parasztfiú, mezítláb, csípőre rakott kézzel, ugyancsak aprózza a csárdást, s egy ökölnyi kis szőke lány is odaáll a legényhez, csinálja a tempókat,még a kis kötényét is ugy megemelgeti, mint a hogy a nagyok szokták. Más két fiu a padkára húzódott föl, onnan nézik nagy gyönyörűséggel a mulatságot és szinte látni lehet, hogy melegülnek hozzá, hogy akarnák ők is ott aprózni, hanem előbb csak tartják a tekintélyt. A pitvar fél ajtaján is ott látszik egy kíváncsi arcz, a mint bekandikál. E naiv kedvességü csoportot kiegészíti a nagyok öröme. Gazduram egész gyönyörűséggel dől hátra, szorítja kezébe a makra pipát és nevetve biztatja a tánczoló párt. Az asszony is egészen elmerül az anyai önfeledségben és gazduram mellé húzódva, nevető tanuja a gyermekek virgonczságának. Szép fiatal paraszt lány ül a házastársak előtt, s dolgát abba hagyva szemléli a tánczos-párt s aligha nem gondol is hozzá valamit. Minden mosolyog és minden oly kész visszhangot adni, kaczagni és biztatni, hogy "ujra". A kotló is csipegeti a talált szemhez két csibéjét, hogy azoknak is jusson valami. (Forrás: Vasárnapi Ujság, 1886. november 21.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Baditz Ottó: Angyalcsináló
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Baditz Ottó: Elítélve!
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Baditz Ottó, Mikszáth Kálmán: Inségesek
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Baditz Ottó: A Műcsarnok őszi kiállítása A képes tárgymutató rajzaiból. - A kísértés
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 2259x1608 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 199 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna