D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 765_847_pix_Oldal_09_Kep_0001a.jpg
C Í M 
F ő c í m : Képek Boszniából
B e s o r o l á s i   c í m : Képek Boszniából
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : Orthodox hitű nő
M i n ő s í t ő : alcím
A L K O T Ó 
S z e r e p : író
B e s o r o l á s i   n é v : Asbóth
U t ó n é v : János
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1845-1911
V I A F I d : 31986094
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2015-02-11
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 33. évf. 49. sz. (1886. deczember 5.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Néprajz, antropológia
A l t é m a k ö r : Más országok néprajza
T é m a k ö r : Család, társas kapcsolatok
A l t é m a k ö r : Nők, feminizmus
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : grafika
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : személyt ábrázoló kép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : emberábrázolás
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : ortodox egyház
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó :
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : bosnyákok
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : gazdagság
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : népi díszítőművészet
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : öltözködés
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Bosznia-Hercegovina
G e o N a m e s I d : 3277605
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : 19. század
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Képek Boszniából. - Asbóth János könyvéből
Orthodox hitű nő.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : A keresztény bosnyákok családi élete rendkívüli ragaszkodást és szeretetet árul el, a mi onnan ered, hogy a mohamedánok részéről folytonosan üldözéseknek és elnyomatásoknak voltak kitéve. Önkénytelenül is egymásra voltak hát utalva. Legnagyobb érdeme van a szoros családi kapocs fennállásában az asszonynak, ki a házban gondos és szorgos őrangyalként működik. Végzi a szükséges házi munkát, kézi munka és kertészkedés tekintetében pedig bámulatos ügyességet fejt ki. Az asszony rendszerint középtermetű, kellemes arczvonással bir, sőt egyes vidékeken még szép is. A szépség azonban náluk vajmi rövid weig tart. Az oly gyakori festés és kendőzések azt csakhamar letörülik róla.
A nők külső megjelenése kellemes és elég tisztességes. Ruházatuk festői és szép. Nem lehetne ugyan állítani, hogy viseletük tiszta nemzeti. Tarka vegyüléket képez az a szerb, bulgár, sziavon és olasz népviseletből, azonban e vegyüléken is egy századokon át tartott megállapodottság tapasztalható. A bemutatott nőalakok már a jobb módúak közé tartoznak. A gazdagabb nők mindenkor salvert (bugyogó) hordanak, de ha az utczán megjelennek, különösen a korosabb nök, többnyire e fölé még egy virágos ruhát öltenek.
A lányok, valamint a fiatal asszonyok rendkívüli előszeretettel viseltetnek virágok, pénzek és arany-ezüst szálak iránt, a miket ékességül alkalmaznak és egyes vidékeken nem kevéssé bámuljuk azt az ügyességet és gyakorlottságot, melyet a festőileg szép iránt majdnem kivétel nélkül tanúsítanak. Lányok gyakran fezt hordanak fejükön, gazdag arany hímzéssel, arany vagy ezüst bojttal, hajukat (a szőke túlnyomó) balról jobbra választják, a pénzeket, üveggyöngyöket pedig vagy a fejük fölé alkalmazott hajfonatba, vagy pedig alulról egyik fürtöktöl a másikig alkalmazzák, homlokuk fölött a hajat rövidre vágják és apró göndör fürtöcskéket képeznek belőle. (Forrás: Vasárnapi Ujaság, 1886. deczember 5.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Myrbach Felician: Bosnyák gyalog-katona
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 382x711 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 200 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna