D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 765_847_pix_Oldal_13_Kep_0002.jpg
C Í M 
F ő c í m : A Báthory-kastély udvara Szilágy-Somlyón
B e s o r o l á s i   c í m : Báthory-kastély udvara Szilágy-Somlyón
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : Fénykép után rajzolta Biczó Géza
M i n ő s í t ő : alcím
A L K O T Ó 
S z e r e p : rajzoló
B e s o r o l á s i   n é v : Biczó
U t ó n é v : Géza
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1853-1907
V I A F I d : 105144898625950291213
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2015-02-12
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 33. évf. 50. sz. (1886. deczember 12.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Magyar történelem 1527-1790
T é m a k ö r : Építészet, építőipar
A l t é m a k ö r : Épületek
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : grafika
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : épületkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : kastély
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : udvar (telekrész)
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : városkép
M i n ő s í t ő : műfaj
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Szilágysomlyó
G e o N a m e s I d : 667101
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : Szilágysomlyói-Magura
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : Magura
G e o N a m e s I d : 824309
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : A Báthory-kastély udvara Szilágy-Somlyón.
Fénykép után rajzolta Biczó Géza.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : A mi már a Báthory-féle várat illeti, mely a Krasznavölgyet tökéletesen uralta és elzárta : ez három főrészből állt. Fenn a Magura egyik alacsonyabb ormán és mintegy védöleg körülölelve az alsóbb halmoktól és háttérben a Magurának kimagasló bérczei által, volt a nem nagy terjedelmű fellegvár, mely inkább arra szolgált, hogy a láttani összeköttetést a közel vidékkel fenn tartsa, vagy esetleg az alsóbb várakban szorongatottaknak menedéket nyújtson. E fellegvár romjai még ma is eléggé kivehetők s a Várhegy kúpidomához képest az erőd külső fala köralaknak felel meg. A fellegvárral a várhegy oldalán végig vonuló fal és nem alaptalan vélemény szerint egyszersmind alagút által is össze volt kötve a középvár, mely közvetlenül a sík fölött emelkedöleg, a még ma is álló Báthory-féle templomot s néhány más épületet foglalva magában, körbástyákkal volt megerősítve, melyek egyikének alapját, valamint a régi kisebb kápolnáét is, a hatvanas évi kutatások fölfedtek.
A harmadik részt az alsó vagy valódi vár képezte, mely a XVI. es XVII. században divatozó erődítés-mód szerint, úgy mint Sziget, Ecsed, Szatmár, Székelyhíd stb., részint a környék elposványosítása és ugyanazért a Kraszna vizének a vár árkában fölgyűjtése, részint pedig külső palánkozat és földből hányt árkok által volt védve, melyek a völgyet mind a perecsenyi síkság felől, mind pedig a Berettyó völgyet összekötő nagyfalusi völgy felöl elzárták.
Az alsó várból, mint mellékelt képeink is mutatják, még ma is annyi részlet áll fenn, hogy a belső és külső várkastély alakjáról, terjedelméről csaknem teljesen tájékozhatjuk magunkat. A belső várat, mely valószínűleg a legősibb építmény volt, háromszögű kis erőd képezte, mindenik szögleten egy-egy kerek toronynyal, melyek közül kettő még máig is fennáll, raktárul használtatik s az egyik legújabb időben be is van fedve.
E váracsot körítette a Báthoryak által épített külső vár melynek négyszögben futó falait még mindenütt nyomon lehet kisérni, s melynek éjszakkeleti sarkán egy négyszögű főépület, a hagyomány szerint várkápolna, s a körfalak hosszában úgy, mint benn a téren is fedett laktanyák állottak. E négyszögű körfalból a nyugoti sarkon nagyszerű kapuzatos épület emelkedik ki, mely fedelét gyújtás - következtében csak korunkban vesztette el. Ez emeletes épület már bizonyos fényűzéssel volt építve. Kapuja, melynek hü képét itt közöljük, valamint ablakai is, díszes renaissance építésmodorra vallanak és a mint a kapuzat deltájában létező s máig olvasható két betű S. B. és 1597 évszám mutatja, a Báthory Zsigmond korában épült míg az alatta látható kettős czímer a szerencsétlen András fejedelemé, mert egyik felől a Báthory-pajzsot, másik felől a püspöksüveggel' fedett vármü püspöki czímert mutatja. Valószínű azonban, hogy az építkezési évszám csakis a kapuzatra vonatkozik, mert az emelet középső termében még magam is láttam és olvastam díszes fehér márvány kandalló felett Báthory Zsigmond fejedelem atyjának és István lengyel király testvérének, a szintén fejedelem Báthory Kristófnak, díszes föliratát, mely azt bizonyítja, hogy az emeletes épület már a XVI. század vége felé fennállott és a híres fejedelmi családnak lakó vagy szállóhelyéül szolgált. - E szinte renaissance-stylű pompás kandallót barbár kezek - fájdalom - széthordták s valószínűleg beépítették, mert ma már nyomára sem lehet akadni. A főkapu fölött még ma is megvan a hídvonó csiga. (Forrás: Vasárnapi Ujság, 1886. deczember 12.)
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Szilágysomlyó (németül Schomlenmarkt) város Romániában, Szilágy megyében.
Szatmárnémetitől 74 km-re délre, Zilahtól 25 km-re északnyugatra fekszik, Bükk, Pusztacsehi és Somlyócsehi tartozik hozzá. A helységet kettészeli a Kraszna folyó.
(Forrás: Wikipédia)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Báthory István
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1622x1197 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 199 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna