D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 765_847_pix_Oldal_23_Kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : Bende Imre beszterczebányai püspök
B e s o r o l á s i   c í m : Bende Imre beszterczebányai püspök
A L K O T Ó 
S z e r e p : metsző
B e s o r o l á s i   n é v : Pollák
U t ó n é v : Zsigmond
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1837-1912
V I A F I d : 144155096
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2015-02-13
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : metszet
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
A   t í p u s   n e v e : arckép
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 33. évf. 52. sz. (1886. deczember 26.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Vallás, egyház
A l t é m a k ö r : Egyháztörténet
T é m a k ö r : Politika, államigazgatás
A l t é m a k ö r : Kormányzat, parlament
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : grafika
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : arckép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : személyt ábrázoló kép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : Bende Imre (1824-1911)
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : egyházi személy
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : püspök
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : országgyűlési képviselő
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Bende Imre beszterczebányai püspök.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Uj ember a pöspöki széken Bende Imre, a most kinevezett beszterczebányai püspök. 1824-ben Baján született s mint oly sok egyháznagyunk, ő is a bécsi Pazmaneumban végezte theologiai tanulmányait. 1847-ben szentelték föl pappá Kalocsán, hol rövid káplánkodás után már 1849-ben tanulmányi felügyelője lett a kalocsai papnevelő háznak, a hol ezenfelül az egyházjogot és a pastoralis theologiát is előadta.
1852-ben érseki levéltárnok, egy évre rá az egyházi törvényszék jegyzője, 1854-ben pedig futtaki lelkész lett, mely állásán 15 évig maradt, a mikor is plébániáját az újvidékivel cserélte föl.
Midőn itt állását elfoglalta, Újvidéket még a kormánykörökben is elveszett pontnak tartották, a szerb túlzók üzelmeinek épen Újvidék levén tűzhelye. Az uj lelkipásztornak, mihelyt hivei közt a lelkiekben intézkedett, főgondja volt a törvényhatóság tanácstermébe bejutni s ott a katholikus magyar és német elemet elnyomó és terrorizáló Miletics-párt ellen a harczot megkezdeni. Bende Imirének a törvényhatósági bizottságba csak mint virilistának sikerült bejutnia, hol csaknem egymaga foglalt állást az erőszakoskodók ellen, elszántan védve polgártársai jogait, ma kisebbségi óvást téve, holnap fölfolyamodva s informálva kormányt, parlamentet, míg kitartása és sikerei bátorságot öntöttek híveibe is, kik önbizalomra ébredve tömörülni kezdtek s 1872-ben már mint szervezett párt jelentek meg a képviselő-választáson, hol csakugyan a hazafias párt jelöltje győzött a Mileties-párt jelöltje fölött.
Eseményszerüleg hatott e hir országszerte s annyira fokozta a magyar párt önérzetét, hogy 1875-ben újra a saját jelöltükkel jelentek meg a választási küzdőtéren s újra magyar ember lett a képviselő Miletics városában.
1878-ban ugyan újra a szerb párt került fölül, de három évre rá minden erőfeszítése mellett megbukott s a hazafias párt magát az eddigi sikerek legfőbb tényezőjét, Bende Imrét küldé föl az országgyűlésre képviselőjének, ki a következő, 1884-iki választáskor már ellenjelölt nélkül, egyhangúlag választatott meg másodízben is képviselőnek.
Mint papnak mindig fő gondja volt a valláserkölcsi nevelés biztosítására s annak hazafias irányára. Ennek bizonysága a kalocsai bíboros érsek hozzájárulásával alapított katholikus nő-növelde, melyet ma már a más vallásnak is szívesen keresnek fel az ö igazgatása alatt honosodott meg a túlnyomóan német városrészben levő népiskolában a magyar nyelven való tanítás s az ő utánjárására épült a Rókus-városrészben a szép magyar népiskola. A magyar lakosság tömörítése és mivelődése czéljából alapítá még 1870-ben a magyar, népolvasókört.
Társadalmi téren sem nyugodott, a míg e nemzetiségileg annyira veszélyeztetett ponton meg nem teremtett egy biztos és állandó magyar intelligencziát, mely Újvidéken és környékén biztosítsa a magyar állam sok oldalról fenyegetett érdekeit. E végből Újvidék hazafias polgárai nevében beutazta déli Bácskát, a szomszéd Szerém megyét, fejtegetve egy Újvidéken fölállítandó főgyninázium szükségét, hol a magyar elem hazafias irányban neveltethesse gyermekeit. Négyven község kérelmével járt Bende Imre a közoktatási miniszter hivatalába mindaddig, mig 1874-ben végre csakugyan megnyílt az újvidéki m. kir. kath. főgymnáziuni, mely ma már ama vidék keresett és virágzó intézete.
S hogy Újvidéket, mint ipari és kereskedelmi : emporiumot annál szorosabban fűzze a magyar állam érdekeihez, számára egy állami ipar- és kereskedelmi iskolát eszközölt ki, mely már második évi fönnállása óta is szép jövőt igér.
E nagy érdemeit ismerte el a király, midőn őt ez év tavaszán kalocsai kanonokká nevezte ki s ez érdemek tetézése iránti reményét fejezte ki most, midőn a nemzetiségi izgatások által szintén nem kis mértékben veszélyeztetett felvidéken a beszterczebányai püspöki székre emelte. (Forrás: Vasárnapi Ujság, 1886. deczember 26.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Pollák Zsigmond: Schuster Konstantin
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 831x964 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 199 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna