D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : okt1_16.jpg
 B é l y e g k é p : http://dka.oszk.hu/057800/057868/okt1_16_kiskep.jpg
C Í M 
F ő c í m : Kőrösi Csoma Sándort ábrázoló szobor részlete, Stein Aurélról készített festmény, a MTA könyvtárának belső részlete
B e s o r o l á s i   c í m : Kőrösi Csoma Sándort ábrázoló szobor részlete, Stein Aurélról készített festmény, a MTA könyvtárának belső részlete
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : A magyar tudomány ünnepe
M i n ő s í t ő : összefoglaló cím
A L K O T Ó 
S z e r e p : tervező
B e s o r o l á s i   n é v : Widerkomm
U t ó n é v : Ervin
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : OSZK MEK
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
S z e r e p : elektronikus szerkesztő
T e s t ü l e t i   n é v : OSZK MEK
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2014-07-09
E s e m é n y : beszerezve
I d ő p o n t : 2012-01-23
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : MEK-be való felvétel időpontja.
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : bélyeg
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : arckép
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Hevesi Erzsébet és Vermes Anna bélyeggyűjteménye
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
M e g j e l e n é s : Budapest : Magyar Posta, 2004
S o r o z a t : 2004. A magyar tudomány ünnepe
T e c h n i k a : ofszetnyomat, fésűsfogazat
T í p u s : bélyeg
C í m : Hevesi Erzsébet és Vermes Anna bélyeggyűjteménye
S z e r z ő : [szerkesztő] Hevesi Erzsébet, Vermes Anna
M e g j e l e n é s : [Budapest] : [Szerk.], [2012]
T í p u s : bélyeggyűjtemény
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK MEK
M e g j e g y z é s : A Magyar Posta Zrt. engedélyével.
J O G K E Z E L É S 
A   j o g t u l a j d o n o s   n e v e : Magyar Posta Zrt.
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Jogvédett.
T É M A 
T é m a k ö r : Szolgáltatóipar, belkereskedelem
A l t é m a k ö r : Postai szolgáltatások
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Utazás, turizmus
A l t é m a k ö r : Utazás általában
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : bélyeg
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : postabélyeg
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : portré
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : keletkutatás
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : utazó
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : Stein Aurél (1862-1943)
V I A F I d : 88967071
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : Kőrösi Csoma Sándor (1784-1842)
V I A F I d : 51732084
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : tudományos akadémia
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : könyvtár
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 2004
M i n ő s í t ő : időszak
T á r g y s z ó : Magyarország
G e o N a m e s I d : 719819
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : 2005
M i n ő s í t ő : időszak
T á r g y s z ó : 2006
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : 2004. A MAGYAR TUDOMÁNY ÜNNEPE
Körösi Csoma Sándor (1784-1842) és Stein Aurél (1862-1943) munkásságának emlékére.
50-es ívekben nyomva, egy íven 10 vonalkód.
Ofszetny. 13 : 13 1/4 F. fog.
T.: Widerkomm Ervin
Á 2004. nov. 3. - 2006. dec. 31.
P 200 000 fog.
4776 4991 80 Ft Körösi Csoma Sándort ábrázoló szobor részlete, Stein Aurélról készített festmény, a MTA könyvtárának belső részlete 250,- 160,-
(Forrás: Magyar Posta- és Illetékbélyeg Katalógus)
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Stein Aurél magyar származású brit régész, orientalista, utazó és földrajztudós. Angolul Sir Marc Aurel Stein. A drezdai Kreuz-Schule után a budapesti Fasori evangélikus gimnázium következett, és 17 évesen már a bécsi egyetem hallgatója volt. Tübingen egyetemén szerzett bölcsészdoktori diplomát, majd a magyar kormány ösztöndíját élvezve Oxfordban és Cambridge-ben végzett kutatómunkát. Egy évig a Ludovikán teljesített katonai szolgálatot, ahol a térképészetben szerzett jártasságot. 1887-ben kezdődött el felfedezéseinek hosszú krónikája. Még nem volt 26 éves, amikor az indiai lahori Pandzsáb Egyetem keleti kollégiumának igazgatója és az egyetem tanára volt 1899-ig. 1902-ben kiadta a szanszkrit nyelvű Kalhana:Királyok Krónikáját, angol nyelvű fordítását. Életének ezt a 10 évét főleg a nyelvészeti, filológiai munkának szánta. Ennek kapcsán a jammui maharadzsa páratlan értékű könyvtárát katalogizálta és ezáltal tette közkinccsé. Tudományos programja gerincét a Belső-Ázsiában tett négy nagy felfedezőútja adja. 1900. májusában indult el első expedíciójára a Tarim-medence és a Takla-Makán sivatag környékére egy ősi település, Khotan, Dandan-Öjlik és más rom-városok régészeti leleteinek, nyelvészeti, földrajzi jellegzetességeinek feltárására. Második útját 1906. áprilisában kezdte. Rábukkant a kínai nagy fal legnyugatibb maradványaira, majd feltárta a páratlan kultúrtörténeti értékű Ezer Buddhabarlangokat, és az innen származó több ezer kínai írástekerccsel gazdagította a British Museum gyűjteményét. 1912-ben az angol király lovaggá ütötte. Harmadik útja 1913-16 között a világpolitikai helyzet miatt sokkal feszültebb volt. Visszatért régi feltárásainak színhelyére Khotanba, a niyai ásatásokhoz és Mirán környékére, ahonnan a legnagyobb mennyiségű régészeti kincs és feldolgozandó anyag származott. Negyedik felfedező útján Nagy Sándor makedón fejedelem (ur.kr.e.336-323) 326. évi Indusvölgyi hódító hadjáratának nyomdokain, a hajdanvolt Udyánában haladt. 54 évesen több éves munkával foglalta össze addigi tevékenységét, két nagylélegzetű műben. Az egyik a négykötetes Innermost Asia, a másik pedig az ötkötetes Serindia című munkája, melyek 1921-ben, illetve 1927-ben jelentek meg. 76 évesen még repülőgépre szállt, hogy légifelvételeket készítsen a Perzsa-öböl környékéről. Utolsó expedícióján, Afganisztánban - Kabulban - halt meg. Brit állampolgárként is mindig magyarnak vallotta magát. Kötődése, hazaszeretete megnyilvánul levelezésében, élete során megőrzött hibátlan magyarságában, gazdag életművében, amit a Magyar Tudományos Akadémiára hagyott. (Új Magy.L.1962.6k.115 o., Szakonyi Péter 1982.02.28.Magyar Nemzet, dr.Váradi Iván Attila 1993.Magyar Nemzet., MNL.16k.268 o.) (Forrás: Hevesi Erzsébet és Vermes Anna bélyeggyűjteménye (Október) http://mek.oszk.hu/10200/10292/)
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Kőrösi Csoma Sándor, sz. Csoma Sándor nyelvtudós, könyvtáros, a tibetológia megalapítója, a Tibeti-Angol szótár megalkotója. (Forrás: Wikipédia)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Varga Pál: Stein Aurél
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 851x718 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 600 DPI
S z í n : színes
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Kekk Adrienn