D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : okt8_02.jpg
 B é l y e g k é p : http://dka.oszk.hu/057900/057972/okt8_02_kiskep.jpg
C Í M 
F ő c í m : Heinrich von Stephan és Gervay Mihály
B e s o r o l á s i   c í m : Heinrich von Stephan és Gervay Mihály
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : Bélyegnap (67.) - UPU (III.) - Blokk
M i n ő s í t ő : összefoglaló cím
A L K O T Ó 
S z e r e p : tervező
B e s o r o l á s i   n é v : Varga
U t ó n é v : Pál
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : OSZK MEK
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
S z e r e p : elektronikus szerkesztő
T e s t ü l e t i   n é v : OSZK MEK
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2015-05-27
E s e m é n y : beszerezve
I d ő p o n t : 2012-01-23
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : MEK-be való felvétel időpontja.
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : bélyeg
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : arckép
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Hevesi Erzsébet és Vermes Anna bélyeggyűjteménye
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
M e g j e l e n é s : Budapest : Magyar Posta, 1994
S o r o z a t : 1994. Bélyegnap (67.) - UPU (III.) - Blokk
T e c h n i k a : ofszetnyomat, keretfogazat
T í p u s : bélyeg
C í m : Hevesi Erzsébet és Vermes Anna bélyeggyűjteménye
S z e r z ő : [szerkesztő] Hevesi Erzsébet, Vermes Anna
M e g j e l e n é s : [Budapest] : [Szerk.], [2012]
T í p u s : bélyeggyűjtemény
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK MEK
M e g j e g y z é s : A Magyar Posta Zrt. engedélyével.
J O G K E Z E L É S 
A   j o g t u l a j d o n o s   n e v e : Magyar Posta Zrt.
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Jogvédett.
T É M A 
T é m a k ö r : Szolgáltatóipar, belkereskedelem
A l t é m a k ö r : Postai szolgáltatások
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Szolgáltatóipar, belkereskedelem
A l t é m a k ö r : Ipartörténet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : bélyeg
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : postabélyeg
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : postatörténet
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : nemzetközi szervezet
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : portré
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : Stephan, Heinrich von (1831-1897)
V I A F I d : 59880350
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : Gervay Mihály (1819-1896)
M i n ő s í t ő : személynév
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 1994
M i n ő s í t ő : időszak
T á r g y s z ó : Magyarország
G e o N a m e s I d : 719819
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : 1995
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : 1994. BÉLYEGNAP (67.) - UPU (III.) - BLOKK
120 éves az UPU
Ofszetny. 12 1/4 : 11 K. fog.
T.: Varga Pál
Á 1994. szept. 9.-1995. szept. 9.
P 140 000 fog. számozott
4262 a-b BI 231 4309-10 2x(50+25) Ft Heinrich von Stephan (1831-1897) és Gervay Mihály (1819-1896) 500,- 500,-
(Forrás: Magyar Posta- és Illetékbélyeg Katalógus)
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Az UPU (Union Postale Universelle - Egyetemes Postaegyesület) az állami postáknak az egész világra kiterjedően egymással való szerződése, a nemzetközi postaszolszolgálat tökéletesítése és működésének összehangolása érdekében. Célja az egységes szabályokon alapuló nemzetközi postaforgalom kialakítása. A kezdeményezés dr. Heinrich von Stephan (lásd 1.7.) porosz postafőtanácsostól ered, aki fenti cél megvalósítására egy megfelelő szervezet létrehozását javasolta. Tervezetének megvitatására 1874. szeptember 15-én ült össze Bernben a kongresszus, mely 25 napi tanácskozás után, 1874. október 9-én megalakította az Általános Postaegyesületet. Az alapító okiratot 22 állam megbízottja írta alá. Ez az alapító egyezmény 1875. július 1-én lépett érvénybe. Az alapítás után rövidesen szinte a világ minden állama, illetve postaszervezete tagja lett. Első igazgatója Eugene Borel lett, aki e tisztséget haláláig töltötte be. Az 1878. évi párizsi postakongresszuson az Egyetemes Postaegyesület nevet vette fel. Az egyesület tagállamai között esetleg felmerülő vitás kérdésekben az érdektelen államok postaigazgatóságaiból választott bíróság dönt. 1948 óta az ENSZ szakosított szerve, az ENSZ Gazdasági és Szociális Tanácsának - ECOSOC irányítása alatt áll. Törvényhozó szerve ötévenként ülésező egyetemes Postakongresszus, végrehajtó szerve a berni székhelyű Nemzetközi Postairoda, amelynek feladatkörébe tartozik az információcsere megkönnyítése és az időközönként tartandó postakongresszusok előkészítése. (Bélyeg-Lexikon 214 o., MNL.7k.80 o.) (Forrás: Hevesi Erzsébet és Vermes Anna bélyeggyűjteménye (Október) http://mek.oszk.hu/10200/10292/)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Cziglényi Ádám: Postakocsi
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 2275x1675 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 600 DPI
S z í n : színes
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Kekk Adrienn