D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 089_188_pix_Oldal_13_Kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : Katonai fövegviselet Nagy Pétertől a legujabb korig
B e s o r o l á s i   c í m : Katonai fövegviselet Nagy Pétertől a legujabb korig
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2015-01-12
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : Vasárnapi Ujság 1887. 34. évf. 8. sz. február 20.
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Hadtudomány, katonapolitika
A l t é m a k ö r : Katonai szolgálat
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : grafika
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : emberábrázolás
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : katonaélet
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : katonai fejfedő
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : fejfedő
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Oroszország
G e o N a m e s I d : 2017370
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Orosz katonák fövegviselete
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "Az XVII. század utolsó éveivel a katonai osztály, ép ugy, mint Oroszország egész élete, nagy reformokon ment keresztül, mert csaknem minden téren új szervezetet nyert. Gyökeresen átváltozott az orosz katonaságnak nemcsak szervezete, de külalakja is. Az 1700-ik év második felében, a Narvánál történt első szerencsétlen ütközet előtt a Preobrazsenszki gyalog-ezred katonái három-szögletes kalapot viseltek (I. 1.). Az elöljárók, vagyis a tisztek, mint zászlótartó, alhadnagy, hadnagy, főhadnagy, kapitány és mások, ugyanazon szabású és szinü öltözetet viselték, mint az alsóbb rangúak, megkülönböztetésül csupán egyes díszek szolgáltak és az, hogy dísz-kivonulásoknál rizsporos álhajat viseltek, mely akkor egész Európában általános divat volt. A fölebbvalók és általában az idősebbek parancsaira az ifjabbak levették kalapjaikat és bal hónuk alá szorították. A gránátos öltözéke teljesen ugyanolyan volt, mint a gyalogosé, csakhogy kalap helyett fekete bőr-sipkát viselt ez állott gömbölyű kalapbubból, fölfelé emelt homlok-szorítóval és lelógó nyakfedővel, elől rézlemezből, a mint ez rajzunkon is látható, a mely Erzsébet korából egy gyalog-ezredbeli gránátost mutat be." (Forrás: Vasárnapi Ujság 1887. 34. évf. 8. sz. február 20.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Katona-élet / rajzoló Gyulai László
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1304x1872 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 199 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Erzsébet