D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 189_292_pix_Oldal_07_Kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : Az Al-Duna vidékéről
B e s o r o l á s i   c í m : Al-Duna vidékéről
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2015-01-14
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : Vasárnapi Ujság 1887. 34. évf. 13. sz. márczius 27.
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Helytörténet, helyismeret
T é m a k ö r : Utazás, turizmus
A l t é m a k ö r : Gyógyturizmus
T é m a k ö r : Építészet, építőipar
A l t é m a k ö r : Épületek
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : grafika
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : fürdő
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : gyógyfürdő
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : épületkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : csarnok
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : templom
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : tér
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Herkulesfürdő
G e o N a m e s I d : 685796
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : A Mehádiai fürdő
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "Magyarországnak egyik legregényesebb, természeti szépségekben gazdag, népregék, történelmi események s költők és regényírók rajzai által is nevezetessé lett vidékéről mutatunk be néhány képet, abból az alkalomból, hogy Erzsébet királynénk a mehádiai fürdőt meglátogatja. Nevezetes vidék ez, kiapadhatlan gazdag kincsekben, melyeknek tárházában bizonynyal ép oly sokan fognak egykor gyönyörködni. mint ma a vele alig mérkőzhető Rajna partjain fekvő szépségekben, különösen, ha eljő az az idő, midőn c vidék már nem fog a művelt világ határszélén feküdni. Közép-Európa legnagyobb folyója, a Duna, a nagy magyar Alföldet keresztülfutva Magyarország és Szerbia határán hatalmas sziklavidéken át tör utat magának, azon a helyen, a hol, a tudósok nézete szerint, eltávozott az a tenger is, mely egykor a magyar Alföldet borította. Majdnem húsz mérföld hosszú út ez s az út hosszában minden lépten új és új alakulások tárulnak az utazó elé. A hatalmas sziklák, erdőkkel borított bérezek, a folyó medréböl kiemelkedő szigetek s zátonyok mellett ott vannak az emberi kéz hatalmas munkái: az a pompás országút, melyet, részben sziklákba vésve, a legnagyobb magyar alkotott, az egykori Dácziát meghódító Traján császár működésének nyomai s a várromok, melyek nem egyszer tesznek tanúbizonyságot arról, hogy e nagy jelentőségű ponton a népek csatája folyt attól az időtől fogva, midőn Attila világuralmát megtörték, a hatalmas török birodalom megsemmisüléséig." Forrás: (Vasárnapi Ujság 1887. 34. évf. 13. sz. márczius 27.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : A mehádiai Herkules-fürdő 1834-ben
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 2665x1736 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 199 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Erzsébet