D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 189_292_pix_Oldal_09_Kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : Beckx páter a jezsuita rend generálisa
B e s o r o l á s i   c í m : Beckx páter a jezsuita rend generálisa
A L K O T Ó 
S z e r e p : grafikus
B e s o r o l á s i   n é v : Pollák
U t ó n é v : Zsigmond
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1837-1912
V I A F I d : 144155096
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
S z e r e p : elektronikus szerkesztő
T e s t ü l e t i   n é v : OSZK MEK
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2015-01-14
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : Vasárnapi Ujság 1887. 34. évf. 13. sz. márczius 27.
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Vallás, egyház
A l t é m a k ö r : Vallástörténet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : grafika
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : emberábrázolás
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : pap
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : egyházi személy
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : Beckx, Pieter Jan (1795-1887)
V I A F I d : 37060712
M i n ő s í t ő : személynév
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 18. század
M i n ő s í t ő : időszak
T á r g y s z ó : 19. század
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Beckx páter
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "Nagy tehetsége s rendkívül vonzó modora nagy hatással voltak IX. Pius pápára, ki az egyszerű barátban valóságos élő szentet látott, s minden fontosabb dologban az ö intézkedései szerint járt el. Mondják, hogy ez időben minden egyházpolitikai ügyben Beckx páter volt a döntő hatalom, bár ő maga sehol sem jelentkezett az előtérben rendkívüli munkaerővel rendelkezve minden csekélységre kiterjesztette figyelmét s az egyház modern történetében oly fontos dogmák, Mária szeplőtlen fogantatásáról s a pápa csalhatatlanságáról, valamint a hírhedt syllabus és enciclka is lényegileg az ö művei. Működése, a haladás és szabadelvűség szempontjából megítélve, tagadhatlanul hátrányos, de azt el kell ismerni, hogy rajongó vakbuzgalommal s nagy tevékenységgel szentelte életének csaknem minden perczét annak az ügynek, mely eszménye volt." (Forrás: Vasárnapi Ujság 1887. 34. évf. 13. sz. márczius 27.)
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Az intellektuális tevékenységeket is támogatta. Elindult több folyóirat: La Civilta Cattoica (Olaszország, 1850), The Month (London, 1864), az Etudes (Párizs, 1865), Stimmen aus Maria-laach (Németország, 1865) és mások Írországban, Lengyelországban és Belgiumban. Időszaka alatt a katolikus egyház konzervatívabb irányvonalának nagyobb befolyása volt, mint a katolicizmus liberális szárnyának. A La Civilta Cattolica folyóirat, amely közel állt a Szentszékhez (egyes cikkeit állítólag maga a pápa, IX. Piusz inspirálta), különösen érintett volt a vitákban: a pápai állam (1859-től), a pápai index (1864) és a pápa fennsőbbsége (1870) védelmében. Ez igen rossz fényt vetett a rendre, különösen Németországban és Franciaországban. A harminc év alatt, míg Beckx atya vezette a jezsuitákat (a harmadik leghosszabb időszak a főgenerálisok között) létszámuk megkétszereződött. Számos képviseletük alakult, pl. Írországban, Franciaországban, Spanyolországban, Portugáliában, Missouriban (USA), stb. Hivatalának fő jellege a protestáns területek misszionarizálása volt. (Forrás: Wikipédia)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Wikipédia : Pieter Jan Beckx
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 860x1060 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 199 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Erzsébet