D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 393_492_pix_Oldal_06_Kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : Kalotaszegről
B e s o r o l á s i   c í m : Kalotaszegről
A L K O T Ó 
S z e r e p : rajzoló
B e s o r o l á s i   n é v : Biczó
U t ó n é v : Géza
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
1853-1907
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2015-01-28
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : Vasárnapi Ujság 1887. 34. évf. 25. sz. június 19.
T e c h n i k a : metszet
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Néprajz, antropológia
A l t é m a k ö r : Tudománytörténet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : grafika
 M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : emberábrázolás
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : népviselet
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : ruházat
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : népszokás
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : népművészet
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Magyarország
 M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Kalotaszegi népviselet
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "A mint népünk között századokon át tartotta magát e munka tiszta eredeti stíljében, ugy fog az tovább is terjedni, mert életerős szépsége, tartóssága táplálja, erősíti az életét. S ezeket a régi magyar mmtákat közlik a német divatlapok, mint ó-németet. Ezeket, melyeket én nyolczvan éves anyókák tulipános ládáiból kerítettem elő s melyekre az öreg asszonyok azt mondták: oda adom levarrás végett, de meg nem válok tőle, mert még a szegény nagyanyám anyjáé volt. Ezeket a mintákat, melyek ott virítanak ódon kis templomaink karjain, szószékein, ott sötétlenek a korhadt kapüfeleken, a temetők fejfáin, kidőlt sírkövein, azzal a sajátos jelleggel, mely rá vall a falu festőire, vésőire. Keleti minták ezek egytől egyig, átültetve, gyökeret verve a magyar földben s erős ágai már egészen a szép fantázia sajátos virágait hajtják. Ezért lesz ennek az eredeti szép munkának tartósabb élete, mint a divat termékeinek, s azért remélem, hogy ez a vidék ugy fel fog virágozni e munka által, a mily dús hajtásban virítanak fodorvásznán a tulipánok, szegfűk és majoránnák." (Forrás: Vasárnapi Ujság 1887. 34. évf. 25. sz. június 19.)
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Kislány, nagylány és asszony megkülönböztetésében a hajviselet és a fejrevaló volt a meghatározó. A kislányok kétfonatos, tyukosiba font hajat, a nagylányok, egyfonatos, egytyikásat hordtak, legtöbbször piros szalaggal. A férjhez menés után már kontyban hordták a hajukat. A párta az egész magyar népművészet egyik remeke, a kalotaszegi női viselet ünnepi darabja, melyet a lányok a konfirmációtól a lakodalomig viseltek. A párta hátsó részéből hosszú hímzett szalagok csüngtek, selyembojttal. A bojtot a párta nélkül is viselték, még pár évig a férjhez menés után is. Felkontyolás után az asszonyok fejrevalója az egyszerű fekete vagy díszes, cifra, gyöngyös főkötő lett. Ünnepi viselet volt a főkötő elejére kötött gyöngyös csipke és ezen a kontyoló fátyol vagy dulándré. A legáltalánosabb hétköznapi és ünnepi fejrevaló a sötét színű, apró, élénk mintás keszkenő. Mezei munkában a nők szalmakalapot viseltek. A bő ing eleje, háta és ujja ráncolt, melyek a nyaknál gallérba, a karon kézelőbe voltak összefogva. Díszítés szerint lehet az ing vállfős, melynek ujja és vállrésze gazdagon varrt írásos vállfős mintás, és lehet kötétes ing, melynek az ujja külső oldalán kötétes varrásmintás. A minták településenként, viselőjének életkoraként és a viselés alkalma szerint változó színűek lehettek (piros, kék, fekete). (Forrás: Wikipédia)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Képek a hazai népéletből : IX. Bényei népviselet (Baranyamegye)
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Wikipédia : Kalotaszegi népviselet
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1670x1045 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 200 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Erzsébet