D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 393_492_pix_Oldal_13_Kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : Az angol királynő a jubileumi Isten tiszteleten
B e s o r o l á s i   c í m : Angol királynő a jubileumi Isten tiszteleten
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
S z e r e p : elektronikus szerkesztő
T e s t ü l e t i   n é v : OSZK MEK
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2015-01-29
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : Vasárnapi Ujság 1887. 34. évf. 27. sz. július 3.
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Európai országok történelme
T é m a k ö r : Vallás, egyház
A l t é m a k ö r : Vallástörténet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : grafika
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : uralkodócsalád
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : emberábrázolás
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : istentisztelet
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : Viktória (Nagy-Britannia: királynő) (1819-1901)
V I A F I d : 95738652
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : egyházi szertartás
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 19. sz.
M i n ő s í t ő : időszak
T á r g y s z ó : Anglia
G e o N a m e s I d : 2643743
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Viktória angol királynő jubileuma alkalmából tartott Isten tisztelet a Westminsteri apátsági templomban junius 21-én
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "Tiz órakor már egészen megtelt a nagy templom, melynek terjedelmes karzatait is igen előkelő közönség foglalta el. Ezután jöttek a királyi családhoz tartozó gyermekek, aztán néhány távolabbi rokon s közvetlenül utánuk az idegen fejedelmek, csaknem mind nemzeti öltözetben. Kevéssel tizenkettő után megindult a menet a kapu elé a királynő fogadására. A főpapok a canterbury-i érsek vezetése alatt az előcsarnokba léptek, a díszruhába öltözött királyi trombitások készen állottak, az orgonázó rátette kezét a billentyűre s egy pár pillanat múlva csakugyan megérkezett a királyi menet. Heroldok, apródok és udvari tisztek csoportja után hármasával jöttek be a királyi család tagjai leghátul a német trónörökös a hesseni nagyherczeggel és Keresztély herczeggel, utánuk a walesi herczeg és testvérei. Ezután jött maga a királynő díszruhában s egy negyed század óta most először fehér főkötővel s lassú léptekkel megkerülve a kerszethajót, elfoglalta a koronázási széket és könnyű fejbólintással üdvözölte királyi vendégeit. Családjának tagjai egyenként vonultak el s meghajtották magukat előtte. A királynő után jöttek családjának női tagjai, közvetlenül utána a német trónörökösné és a walesi herczegné, mindannyian hoszszú uszályos ruhát hordtak gyönyörű ékszerekkel." (Forrás: Vasárnapi Ujság 1887. 34. évf. 27. sz. július 3.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Viktória angol királynő
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 3691x2057 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 199 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Erzsébet