D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 493_588_pix_Oldal_09_Kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : Balázs Sándor
B e s o r o l á s i   c í m : Balázs Sándor
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : 1830-1887
M i n ő s í t ő : alcím
A L K O T Ó 
S z e r e p : grafikus
B e s o r o l á s i   n é v : Pollák
U t ó n é v : Zsigmond
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1837-1912
V I A F I d : 144155096
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2015-02-02
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2004
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
A   t í p u s   n e v e : arckép
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : Vasárnapi Ujság 1887. 34. évf. 32. sz. augusztus 7.
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Irodalomtörténet, irodalomtudomány
A l t é m a k ö r : Tudománytörténet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : grafika
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : emberábrázolás
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : író
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : Balázs Sándor (1830-1887)
V I A F I d : 163776325
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : értelmiség
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : költő
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 19. sz.
M i n ő s í t ő : időszak
T á r g y s z ó : Magyarország
G e o N a m e s I d : 719819
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Balázs Sándor
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "Balázs Sándor a jelesebb szépirodalmi magyar íróknak volt egyike, kinek munkáit derült, játszi, verőfényes kedély, magyaros zamat és erő s a mellett franczia elevenség és könnyedség jellemzé, de annak ledérsége nélkül s inkább angolos humorral vegyítve. Eredetisége nem követett mintát, járt a maga utján, az angol legjelesebb humoristák, Dickens, Thackeray szellemének hatása mégis sokszor átcsillant modorán. A hatvanas években, mikor zenitjén állott pályájának, magyar Thackeraynek is nevezték s oly fényes jövőt jósoltak neki, a milyen csak kevés magyar iróra vár. Egyénisége is azon szerinti volt, hogy azzal a társadalomban bárhová felküzdhette magát: megnyerő, szép külső, szellemes társalgási modor s a mellett gyermeteg kedély, mely nem tudott ártani, de szeretetre birt hangolni minden szivet. Beszélgetése, ha elemében volt, beillett a legszellemesebb csevegésnek, melyet csak lejegyezni s nyomdába adni kellett volna. E mellett volt előadásában valami sajátságos báj és kellem, mely őt páratlan fölolvasóvá tette" (Forrás: Vasárnapi Ujság 1887. 34. évf. 32. sz. augusztus 7.)
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : 1876. január 26-án a Kisfaludy Társaság tagjává választotta, február 26-án Víg Samu tanulságos története című művével foglalta el székét. 1881-ben a Nemzeti Színház könyvtárosa lett. Öngyilkossággal vetett véget életének. A korszak novellistái közül egyéni ízű, derűs hangulatú írásaival emelkedett ki, hét kötet elbeszélése jelent meg. Az angol elbeszélőktől, különösen Thackeray-től tanult, akinek két kötetnyi elbeszélését le is fordította, de Thackeray keserű nevetése nála könnyed derűvé változik. Legsikerültebb dolgozataiban a városi szegények sorsát festi meleg színekkel, valószerű vonásokkal (Henrik angyala, Az asztal végén, Rózsi dada esete), de ezekben sem igyekszik különösebben mélyre hatolni. (Forrás: Wikipédia)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Balázs Sándor (író, 1830-1887)
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 893x957 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 199 DPI
S z í n : szürke
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Erzsébet