D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 689_788_pix_Oldal_12_Kep_0002.jpg
C Í M 
F ő c í m : A Műcsarnok őszi kiállítása
B e s o r o l á s i   c í m : Műcsarnok őszi kiállítása
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : A képes tárgymutató rajzaiból
M i n ő s í t ő : alcím
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2015-02-08
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : Vasárnapi Ujság 1887. 34. évf. 44. sz. október 30.
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Helytörténet, helyismeret
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : grafika
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : emberábrázolás
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : szerelem
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : gyermek
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : belső épületrész
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : házasság
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Skuteczky Döme A kik szeretik egymást
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "Skuteczky Döme már évek óta a velenczei életet festi. Ott fejlődött a lagúnák városában s ott is maradt. Az idegenek, kik meglátogatják Velen-czét, nagyon szívesen visznek onnan emléket a magyar festőtől, ki a velenczei élet alakjait hűséggel és kifogyhatatlan ötletgazdagsággal festi. Sok százra mehet már ezeknek a képeknek száma, s a művészi emlékeket szerteszét vitték Velencze látogatói. Skuteczky kellemes, és finom modorú festő, s a velenczei életnek vidám oldalait szereti legjobban, a népies alakokat mindig akczióban, meleg kapcsolatban mutatja be, s a gondolat, melyet velők kifejez, a művész eleven, ötletgazdag szellemét hirdeti. A műtárlatban két velenczei életkép van tőle. Az egyik az Erkélyen (két velenczei uri nö), a másik A kik szeretik egymást, s ezt mi is közöljük. Egy szerelmes pár enyelgése az, de több alak is élénkíti a jelenetet. A szegényes szobában egy ércz-fényező munkás dolgozik, s egy fogas czifraságát aranyozza. Épen czigarettájára akart gyújtani, a gyufa már lángol. Egy szép leány, ki eddig a széken ülve maga dolgát végezte, hirtelen felugrik és nevető arczczal el akarja fújni a gyufát. A fiatal pár arcza elbeszéli, hogy itt voltaképen nem a gyufa lángol, hanem mind a kettejök szíve. Mindenki a ki tanuja a dévajkodásnak, a mama, egy csinos leány, ki a küszöbön ültében fordul vissza kaczagásra, s a kis fiú, ki a sutba húzódott nevetve nézi." (Forrás: Vasárnapi Ujság 1887. 34. évf. 44. sz. október 30.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : A Műcsarnok őszi kiállítása : A képes tárgymutató rajzaiból. A szeszélyes nők / festő Kéméndy Jenő
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 981x675 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 200 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Erzsébet