D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 777_878_pix_Oldal_05_Kep_0003.jpg
C Í M 
F ő c í m : Karcsay Lajos. A titok
B e s o r o l á s i   c í m : Karcsay Lajos. A titok
A L K O T Ó 
S z e r e p : festő
B e s o r o l á s i   n é v : Karcsay
U t ó n é v : Lajos
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
1860-1932
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2015-02-19
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : festmény
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : Vasárnapi Ujság 1888. 36. évf. 48. sz. november 25.
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Művészettörténet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : festmény
 M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : emberábrázolás
 M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : Karcsay Lajos (1860-1932)
 M i n ő s í t ő : személynév
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
 M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Karcsay Lajos. A titok.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Karcsay Lajostól "A titok" a fiatal művész nagyobb képei közül való, két sugdosó leánynyal. (Forrás: Vasárnapi Ujság 1888. november 25.)
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Karcsay Lajos, festőművész, szül. Kis-Kölkeden (Vas) 1860. A gimnáziumot Sopronban elvégezve, s az érettségi vizsgálatot Pápán letéve, szülői azt akarták, hogy vagy diplomatikus ember legyen belőle, vagy hazamenjen s ősi birtokán gazdálkodjék. Ő azonban, nagy kedvet érezvén a művészi pályára, 1878. Münchenbe utazott s a festészeti akadémia növendékei közé iratta magát, hol már az első évben kitüntetésben részesült, négy év alatt pedig olyan haladást tett, hogy megfestette első képét, a Kertészleány-t, melyet ki is állított Münchenben. A festmény Sedelmayer párisi műkereskedő birtokába került. Második képe a Kedves emlék volt, melyért a pesti országos kiállításon bronz-éremmel tüntették ki. Ezután következtek. az Obsitos, A meszelő leányok, továbbá az Almaszüret, melyért a Ráth-féle díjat kapta a képzőművészeti társulat kiállításán. Egy év mulva festette meg Zsugori-ját, mely általános feltünést keltett s a király budavári képtárába került. Később a Titok, a Vásár, a Vasárnap, Gombház, ha leszakad, lesz más címü festmények jöttek, melyek ha nem mérközhettek is a Zsugorival, sok előnyös tulajdonságát árulták el a fiatal művésznek. Itt egy álló esztendei szünetelés következett, mely alatt K.-t minden áron rá akarták venni szülői, hogy a művészeti pályának búcsut mondjon, s mint egyetlen gyermek vegye át a gazdaság vezetését. A fiatal festő sokáig habozott, a művészet szeretete azonban mégis erősebb volt benne, mint az anyagiakhoz való vonzódás, egy napon csak búcsut vett a szülői háztól és visszautazott Münchenbe. A bajos fővárosban újult erővel fogott a munkához s megfestette legnagyobb képét: a Boszorkánykonyhá-t, mely misztikus poezisével München és Budapest művészeti köreiben általános feltünést keltett. (Forrás: http://www.kislexikon.hu/karcsay.html)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Rippl-Rónai József: Egy játszma Bézigue
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 753x1005 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 199 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna