D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 777_878_pix_Oldal_11_Kep_0002.jpg
C Í M 
F ő c í m : I. Ferencz József császár és király életéből
B e s o r o l á s i   c í m : 1. Ferencz József császár és király életéből
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : A bécsi József-kaszárnyában mint dzsidás-ujoncz
M i n ő s í t ő : alcím
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2015-02-20
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
A   t í p u s   n e v e : esemény
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : Vasárnapi Ujság 1888. 35. évf. 50. sz. deczember 9.
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Magyar történelem 1791-1867
T é m a k ö r : Hadtudomány, katonapolitika
A l t é m a k ö r : Katonai szolgálat
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : grafika
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : személyt ábrázoló kép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : uralkodócsalád
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : Ferenc József (Magyarország: király), I. (1830-1916)
V I A F I d : 32787948
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : laktanya
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : katonai iskola
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : katonaélet
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : I. Ferencz József császár és király életéből
A bécsi József-kaszárnyában mint dzsidás-ujoncz.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Abból indulva ki, hogy az elméleti tudás csak akkor nyugszik szilárd alapon, ha gyakorlat előzi meg, mind a három fegyvernem közönséges gyakorlataiba beoktatá a főherczeget. Ferencz József ép ugy viselte a gyalogos-, az ulánus-, a tüzér-egyenruhát, mint akármely más ujoncz a együtt végzé a gyakorlatokat a többivel. Mint ulánus közönséges szolgálati lovat kapott maga alá, s voltakép csak ekkor kezdett tanulni lovagolni. Az előtt félt a lótól, de most bátor és ügyes lovas lett. A tüzérgyakorlatoknál ép ugy tisztogatta és töltötte az ágyút, mint az utolsó közlegény s mint utásznak ép ugy le kellett másznia a földalatti aknába s ott csákánynyal, ásóval dolgoznia, mint bárkinek. E gyakorlatok lesúrolták róla természetes elfogultságát s önállóságra szoktattak, föllépésének határozottságot, bátorságot kölcsönöztek, így aztán lassankint elő is léptették. Eleinte csak egy, aztán két, végre három embernek parancsolt mint dzsidás örsvezető atyja előtt is bemutathatta katonai ügyességét. (Forrás: Vasárnapi Ujság, 1888. deczember 9.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : I. Ferencz József Magyarország apostoli királya : Koller Károly utódai fényképe után
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : László Fülöp: I. Ferencz József király : László Fülöp 1899. évi festménye
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : I. Ferencz József császár és apostoli király (1888. évi arczkép) : Manesse rézkarcza után, Bertha Sándor könyvéből
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 859x595 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 200 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna