D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 089_184_pix_Oldal_12_Kep_0003.jpg
C Í M 
F ő c í m : Az uralkodó-ház tagjai
B e s o r o l á s i   c í m : Uralkodó-ház tagjai
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : Rajner főherczeg
M i n ő s í t ő : alcím
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2015-03-04
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
A   t í p u s   n e v e : arckép
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 36. évf. 8. sz. (1889. február 24.)
T e c h n i k a : fekete-fehér fotó
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Európai országok történelme
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Magyar történelem általában
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Genealógia, családtörténet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : fénykép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : személyt ábrázoló kép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : emberábrázolás
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : Rainer Ferdinand, Erzherzog von Österreich (1827-1913)
V I A F I d : 59868263
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : uralkodócsalád
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Az uralkodó-ház tagjai
Rajner főherczeg.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Rajner föherczeg, néhai Rajner József János Mihály főherczegnek, a lombard-velenczei királyság alkirályának negyedik fia 1827. január 11-én született, s 1843-ban, tizenhét éves korában lépett a hadseregbe, a mikor is az 59-ik gyalogezrednek lett tulajdonosává, 1854-ben pedig vezérőrnagygyá. 1857-ben a birodalmi tanács elnökévé lőn kinevezve, s az úgynevezett "kibővített birodalmi tanács" tárgyalásai 1860-ban az ő elnöklete alatt folytak le. 1861-ben miniszterelnökké és altábornagygyá neveztetett ki. A minisztérium élén 1865. július 22-ikáig állott, de már 1866-ban ismét a hadseregnél találjuk Olaszországban. Midőn Vilmos föherczeg letette az osztrák honvédség főparancsnokságát, e fontos állás Rajner főherczegre bízatott. 1874-ben altábornagygyá neveztetett ki. Az 1873-iki bécsi világkiállítás létrejötte körül, mint a végrehajtó nagy bizottság elnöke, nem csekély érdemeket szerzett. A bécsi császári tudományos akadémiának ő a kurátora. Neje, kit 1852-ben vett el, Mária Karolina főherczegnő, néhai Károly föherczeg leánya, Albrecht főherczeg húga. (Forrás: Vasárnapi Ujság, 1889. február 24.)
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Habsburg-Lotaringiai Rainer Ferdinánd Mária főherceg (németül Rainer Ferdinand Maria Johann Evangelist Franz Ignaz von Österreich, olaszul Ranieri Ferdinando Maria Giovanni Evangelista Ignazio di Absburgo-Lorena) (Milánó, 1827. január 11. - Bécs, 1913. január 27.), a Habsburg-Lotaringiai-házból származó osztrák főherceg, magyar és cseh királyi herceg, cs. kir. altábornagy, 1861-65 között az Osztrák Császárság miniszterelnöke. Gyakran nevezik az ifjabb Rainer főhercegnek, megkülönböztetve édesapjától, az idősebb Rainer főhercegtől. (Forrás: Wikipédia)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Hirsch Nelli: Károly Lajos főherczeg, Király Ő Felsége testvéröcscse
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 509x1094 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 199 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna