D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 089_184_pix_Oldal_23_Kep_0005.jpg
C Í M 
F ő c í m : Trónváltozás Szerbiában
B e s o r o l á s i   c í m : Trónváltozás Szerbiában
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : Risztics János, szerb régens
M i n ő s í t ő : alcím
A L K O T Ó 
S z e r e p : metsző
B e s o r o l á s i   n é v : Pollák
U t ó n é v : Zsigmond
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1837-1912
V I A F I d : 144155096
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2015-03-05
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
A   t í p u s   n e v e : arckép
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 36. évf. 10. sz. (1889. márczius 10.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Európai országok történelme
T é m a k ö r : Politika, államigazgatás
A l t é m a k ö r : Kormányzat, parlament
T é m a k ö r : Politika, államigazgatás
A l t é m a k ö r : Nemzetközi politika, szervezetek
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : grafika
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : emberábrázolás
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : személyt ábrázoló kép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : Ristić, Jovan (1831-1899)
V I A F I d : 37728588
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : régens
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : államférfi
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : belügyminisztérium
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : külképviselet
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : külügyminisztérium
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : liberális párt
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Szerbia
G e o N a m e s I d : 6290252
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : 19. sz.
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Trónváltozás Szerbiában
Risztics János, szerb régens.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Risztics János, szerb államférfiu, szül. Kragujevácon 1831. Gimnáziumi tanulmányait Belgrádban végezte. Hazája 1849. Németországba küldötte történelmi tanulmányokra a berlini és heidelbergai egyetemen bölcsészetet és államtudományokat is hallgatott s 1852. bölcsészetdoktori oklevelet nyert. Azután Párisba ment, hogy a francia nyelvet megtanulja a szerb tudós társaság megbizásából tanulmányozta a császári könyvtárban a régi szerb kéziratokat. 1854. hazatért és állami szolgálatba lépett, hol csakhamar a belügyminisztérium osztályfőnöke lett 1860-ban Szerbinának konstantinápolyi követe lett és mint ilyen vezette a tárgyalásokat a szerb várak visszaadása iránt 1868. külügyminiszter és Mihály fejedelem megszületése után, Milán kiskorusága alatt, Blasznevax Milivoj és Gavrilovics Jovánnal együtt 1872-ig szerb régens volt. 1872-73. miniszterelnök volt, mely állásából Marinovics kiszorította, de R. az omladinához, a pánszláv párthoz csatlakozván, 1876. máj. ismét miniszterelnök és külügyminiszter volt. A szerb politikát nagy ügyességgel vezette a szerb-török háború és a berlini kongresszus idejében, melyen ő képviselte Szerbiát, ugy hogy Szerbia nemcsak függetlenné lett, hanem területe is jelentékenyen megnagyobbodott. Midőn azonban sikereitől felbátorodva, Ausztriával szemben mereven fellépett s további merész hódítási politikát folytatott, Ausztria-Magyarország 1880 okt. 17. kelt fenyegető jegyzékével lemondásra kényszerítette. Ez óta a liberális oroszpártnak ő volt a vezére és 1887 jul.-tól 1888 jan.-ig a szövetkezett liberális-radikális párt támogatása mellett újból miniszterelnök és külügyminiszter volt és az új szerb alkotmányt, mely 1889 jan. 2. lépett érvényre, jó részben R. dolgozta ki. Milán király állását a szerencsétlen bolgár háboru, a zilált pénzügyi helyzet, az egyházzal való konfliktus megingatta s midőn belátta, hogy az új alkotmány alapján választott túlnyomóan radikális szkupstinával nem boldogul, 1889 márc. 6. lemondott a trónról kiskoru fia Sándor javára. Ekkor E. újra mint régens Szerbia élére került, régenstársai Protics és Belimárkovics generálisok voltak. Régensségének az ifju Sándor által 1893 ápr. 14-15-ike közötti éjjelen rendezett államcsíny vetett véget. R. azóta külföldön élt és 1896. Sándor király meghivására visszatért hazájába. (Forrás: http://www.kislexikon.hu/risztics.html)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : I. Sándor, szerbia királya
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Szigeti : Sándor, Szerbia királya
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1002x1197 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 199 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna